WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

 

I. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego.

1.

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

a)

poinforrnowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

 

b)

pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

 

c)

motywowanie ucznia do dalszej pracy,

 

d)

dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 

e)

umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno¬wychowawczej.II. Jawność ocen.

1.

Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

3.

W ciągu roku szkolnego nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o postępach dziecka w nauce i zachowaniu na zebraniach rodziców i w ramach „otwartych drzwi".

4.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

5.

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia pisemnie ustaloną ocenę.

6.

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i oceniane prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

7.

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu najpóźniej w terminie 14 dni, a kartkówki w ciągu 7 dni.

8.

Ocenę śródroczną i końcoworoczną ustala nauczyciel końcoworoczną oparciu o co najmniej pięć ocen cząstkowychIII. Dostosowanie wymagań.

1.

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Państwowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, o których mowa w pkt I.1., w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

2.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki - jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi - należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3.

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

4.

Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, a w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".IV. Tryb oceniania i skala ocen.

1.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

a)

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

 

b)

bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, wg skali i w formach przyjętych w danej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

 

c)

przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych sprawdzających i poprawkowych,

 

d)

ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego, semestru i warunki ich poprawiania.V. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna.

1.

Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczną w klasach IV-VI polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych wg następującej skali:

 

 

stopień celujący – 6

 

 

stopień bardzo dobry – 5

 

 

stopień dobry – 4

 

 

stopień dostateczny – 3

 

 

stopień dopuszczający – 2

 

 

stopień niedostateczny – 1

Dopuszcza się stosowanie „+" i „-„ do oceny cząstkowej.

2.

W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową i polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej i oceny z zachowania.

 

a)

w drugim semestrze klasy trzeciej obowiązuje sześciostopniowa skala ocen cząstkowych jak w klasach IV-VI, ocena końcoworoczną jest oceną opisową

3.

Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4.

Oceny z zachowania ustala się w następującej skali:

 

 

zachowanie wzorowe – wz

 

 

zachowanie bardzo dobre – bdb

 

 

zachowanie dobre – db

 

 

zachowanie poprawne – popr

 

 

zachowanie nieodpowiednie – ndp

 

 

zachowanie naganne - ng

5.

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli i uczniów.

6.

W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

7.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

8.

Oceny śródroczne i końcoworoczną powinny być wpisane do dziennika najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

9.

Ustala się następujące ogólne kryteria ocen z zajęć edukacyjnych:

 

1\ stopień celujący

a\

aktywność:

 

 

- inicjuje akcje wykraczające poza ramy programowe,

 

 

- sporządza materiały pomocne przy prowadzeniu lekcji z własnej inicjatywy,

b\

wiedza:

 

 

- jego wiedza wykracza poza materiał omówiony na lekcji,

 

 

- posługuje się bardzo bogatym słownictwem, jego wiedza wskazuje na korzystanie ze źródeł pozalekcyjnych,

c\

umiejętności:

 

 

- wypełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą i ponadto pełni rolę asystenta nauczyciela.

 

2\ stopień bardzo dobry

a\

aktywność:

 

 

- ma pomysły i chętnie się nimi dzieli,

 

 

- pobudza innych do aktywności,

 

 

- przejmuje inicjatywę innych i ją realizuje,

b\

wiedza:

 

 

- zna i rozumie wszystkie pojęcia wprowadzone na lekcji,

 

 

- zna i rozumie wszystkie zagadnienia poruszane na lekcji,

c\

umiejętności:

 

 

- potrafi samodzielnie argumentować swoje zdanie stosując wielość i różnorodność argumentów,

 

 

- argumentów sposób jasny i precyzyjny prezentuje swoje myśli,

 

 

- dostrzega i formułuje problemy samodzielnie,

 

 

- samodzielnie tworzy uogólnienia i wyciąga wnioski,

 

 

- skutecznie stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu.

 

3\ stopień dobry

a\

aktywność:

 

 

- zadania powierzone mu przez grupę wykonuje samodzielnie,

 

 

- czynnie uczestniczy w lekcji,

 

 

- wykonuje polecenia nauczyciela,

b\

wiedza:

 

 

- zna i rozumie większość pojęć,

 

 

- zna i rozumie większość zagadnień poruszanych na lekcji,

c\

umiejętności:

 

 

- potrafi samodzielnie znaleźć argument uzasadniający swoją wypowiedź,

 

 

- prezentować swoje myśli,

 

 

- opisać sytuację problemową - wnioskować,

 

 

- stosować zdobytą wiedzę w praktyce.

 

4\ stopień dostateczny

a\

aktywność:

 

 

- współpracuje z grupą w realizacji zadania przy wsparciu kolegów i nauczyciela,

b\

wiedza:

 

 

- zna i rozumie podstawowe pojęcia,

 

 

- zna i rozumie podstawowe zagadnienia omawiane na lekcji,

c\

umiejętności:

 

 

- pod kierunkiem nauczyciela potrafi podać argument uzasadniający zdanie,

 

 

- potrafi czasami prezentować swoje myśli,

 

 

- opisać sytuację problemową,

 

 

- zastosować zdobytą wiedzę odwzorowując poprzednie doświadczenia.

 

5\ stopień dopuszczający

a\

aktywność:

 

 

- jest biernym uczestnikiem zajęć i nie przeszkadza w ich prowadzeniu,

b\

wiedza:

 

 

- przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić znaczenie najprostszych pojęć,

 

 

- w minimalnym stopniu opanował zagadnienia poruszane na lekcji,

 

 

- sporadycznie wykazuje się pewnymi informacjami,

c\

umiejętności:

 

 

- przy dużej pomocy nauczyciela potrafi odtworzyć argumenty podane przez innych,

 

 

- odwzorować zaprezentowane przez innych praktyczne zastosowanie wiedzy.

 

6\ stopień niedostateczny

a\

aktywność:

 

 

- nie włącza się w realizację zadań,

 

 

- przeszkadza innym w pracy,

 

 

- blokuje aktywność innych - np. ośmiesza innych,

b\

wiedza:

 

 

- nie zna podstawowych pojęć,

 

 

- nie opanował w stopniu minimalnym zagadnień poruszonych na lekcji,

c\

umiejętności:

 

 

- nawet przy dużej pomocy nauczyciela nie potrafi powtórzyć użytego przez innych argumentu,

 

 

- opisać sytuacji problemowych,

 

 

- odwzorować zaprezentowane przez innych praktyczne zastosowanie wiedzy

 

10.

Kryteria ocen z zachowania.

 

a)

ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

 

 

- ocenę z zajęć edukacyjnych,

 

 

- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły,

 

b)

ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna,

 

c)

od wystawionej oceny ze sprawowania uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść pisemne odwołanie do dyrektora szkoły, nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej sumującej pracę szkoły w półroczu lub roku szkolnym,

 

d)

odwołanie jest rozpatrywane na plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej przed zatwierdzeniem wyników klasyfikacji,

 

e)

wychowawca, uwzględniając słuszność odwołania, może zmienić wystawioną ocenę ze sprawowania,

 

f)

ustala się wewnątrzszkolne punktowy regulamin oceny zachowania w klasach IV-VI.

11.

Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię pedagogiczno-psychologiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

12.

Począwszy od klasy IV szkoly podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczną wyższe od stopnia niedostatecznego.

13.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

14.

Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej przez ucznia klasy VI jest przystąpienie ucznia do sprawdzianu zewnętrznego.

 

a)

uczeń upośledzony w stopniu umiarkowanym i znacznym nie przystępuje do egzaminu,

 

b)

uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,

 

c)

w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego arzeczenia,

 

d)

opinię; rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian,

15.

Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami.VI. Egzamin sprawdzający, klasyfikacyjny i poprawkowy.

1.

Egzamin sprawdzający:

 

a)

stala się możliwość przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego na wniosek ucznia przed kilkuosobową komisją powołaną przez dyrektora szkoły,

 

b)

egzamin sprawdzający musi odbyć się przed zatwierdzeniem wyników klasyfikacji,

 

c)

w skład komisji wchodzi dyrektor, nauczyciel zajęć edukacyjnych, wychowawca lub nauczyciel pokrewnego przedmiotu.

2.

Egzamin klasyfikacyjny:

 

a)

uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania,

 

b)

uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny,

 

c)

na prośbę ucznia nieklasyfikowanego powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny,

 

d)

egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,

 

e)

o terminie egzaminu klasyfikacyjnego decyduje rada pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami),

 

f)

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły i po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną uczeń może być klasyfikowany poza normalnym trybem i czasem (śródrocznie).

 

g)

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie: nauczyciel zajęć edukacyjnych oraz dyrektor szkoły. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:

 

 

- skład komisji

 

 

- termin egzaminu

 

 

- pytania egzaminacyjne

 

 

- ocenę ustaloną prze komisję

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

3.

Egzamin poprawkowy.

 

a)

uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu może zdać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów. Nie dotyczy to uczniów klas najwyższych programowo,

 

b)

termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji,

 

c)

egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki (informatyki) oraz wychowania fizycznego, w których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych,

 

d)

egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 

 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze ¬jako przewodniczący komisji,

 

 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

 

 

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne ¬jako członek komisji,

 

e)

nauczyciel uczący może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach,

 

f)

uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły,

 

g)

uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych (edukacyjnych wyłączeniem klasy programowo wyższej).


Postanowienia szczegółowe - ustalone w porozumieniu z Samorządem uczniowskim.

1.

Uczeń, którego numer w dzienniku jest zgodny z bieżącą datą dzienną ma prawo do nieodpytywania, ale pisze sprawdziany i prace klasowe wcześniej zapowiedziane.

2.

Uczeń ma prawo do pełnego odpoczynku w czasie wolnym od zajęć. W związku z tym nauczyciele nie powinni zadawać prac domowych na sobotę i niedzielę, w ferie czy święta. Wyjątek od tej zasady stanowi czytanie lektur.

3.

Sprawdziany całogodzinne powinny być wpisane do dziennika lekcyjnego z tygodniowym wyprzedzeniem.

4.

W ciągu tygodnia nie może być więcej niż 3 sprawdziany i nie więcej niż jeden dziennie.

5.

Nie można przeprowadzić następnego sprawdzianu, jeżeli poprzedni nie został poprawiony, oceniony i oddany uczniom.

6.

Uczeń nie piszący pracy klasowej lub sprawdzianu z powodu nieobecności jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły zaliczyć materiał ujęty w tym sprawdzianie, bądź pracy klasowej. W przypadku niezaliczenia nauczyciel uczący stawia ocenę niedostateczną.

7.

Przeprowadzanie pisemnych sprawdzianów wiadomości mających wpływ na ocenę semestralną lub roczną kończy się na dziesięć dni przed wystawieniem przez nauczyciela tych ocen (z wyłączeniem szczególnych przypadków związanych z zakończeniem cyklu tematycznego lub działu programu).

8.

Dopuszcza się aktywizację uczniów przy pomocy „+" i „-". Indywidualne zasady zostaną opracowane przez każdego przedmiotowa w uwzględnieniu z klasą.Wewnątrzszkolny system oceniania będzie podlegał ewaluacji. Konieczne zmiany zostaną wprowadzone aneksem.

Wewnątrzszkolny system oceniania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie wchodzi w życie z dniem 04.10.2004 r.