KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM W STARYM JAWOROWIE na lata 2009- -2012r.

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o :

 1. Ustawę o systemie oświaty z dn.07.091991r. (DZ.U.z 2004r. Nr256,poz.2572 z późn.zm. )

 2. Rozporządzenie MEN z dn. 23.12.2008r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( DZ.U .z 2009r.nr4,poz. 17 ) .

 3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 .01 .1982 r.( DZ. U.2006.nr 97,poz . 674 z późn.zm. )

 4. Konwencję o prawach dziecka .z dnia 20 .11.1989 .r.

 5. Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie

 6. Program wychowawczy

 7. Program profilaktyczny .

MISJA

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego , wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.
 

WIZJA

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomośc , że jest członkiem społeczności ludzkiej . Uczymy kochać , szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego., Dolnego Śląska.

Jednocześnie wychowujemy go do szacunku , współpracy i otwartości innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków , kultury,geografii.

Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

 

 1. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.

 2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości .

 3. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie , którzy chętnie się dokształcają i doskonalą .

 4. Szkoła jest otwarta na środowisko i wspołpracę ze strukturami samorządowymi oraz innymi organizacjami dzialającym na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

Priorytety Szkoły

 • Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej .

 • Wychowanie ku wartością duchowym i społecznym

 • Edukacja Europejska

 • Wychowanie przez sport

MODEL ABSOLWENTA

Aktywny - - posiada zainteresowania i rozwija je

- jest Twórcą i odbiorcą sztuki

- jest zainteresowany

Ciekawy Świata - poszerza swoje wiadomości

-lubi i chce się uczyć

wrażliwy na piekno przyrody

Odpowiedzialny -działa i przewiduje konsekwencje

zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi

pracować

umie rozwiązywać problemy

cieszy sie z sukcesów i akceptuje porażki

Otwarty -cechuje go empatia, współdziała w grupie

ma swoje zdanie i szanuje opinię innych

Optymista wierzy w siebie

pozytywnie patrzy na świat

odróżnia dobro od zła

Prawy cechuje go uczciwość i prawdomówność

zna normy dobrego zachowania się

zna symbole narodowe i wie jak się wobec

nich zachować

Tolerancyjny rozumie, że różnice między ludźmi są

czymś naturalnym

jest wrażliwy na potrzeby innych

Krytyczny selekcjonuje i porządkuje zdobyte

informacje ,ocenia ich przydatność do

określonego celu

Świadomy

zna swoja wartość

zna i respektuje prawa innych
 

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH

I ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 1. Aktualizowanie programów komputerowych do pracowni informatycznej .

 2. Pozyskiwanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 3. Zakup pomocy dydaktycznych .

 4. Utworzenie placu zabaw dla dzieci klas 0 -3 realizacja Programu Rządowego „Radosna Szkoła „

 5. Wprowadzenie nauczycieli specjalistów do nauczania w klasach I-III ( język angielski , informatyka)

 6. Objęcie opieką specjalistyczna przez logopedę uczniów klas 0 – III

 7. Funkcjonowanie w szkole oddziału przedszkolnego dla dzieci 4- 5 letnich

 8. Wzbogacanie bazy szkoły o nowe meble komputery , i sprzęt sportowy.

 9. Realizacja Programu Rządowego :”Szklana Mleka „

 10. Zapewnienie uczniom ciepłego posiłku Catering

 11. Utworzenie boiska sportowego.

 12. Scisła wspłpraca z Radą Rodziców i Ośrodkiem Kultury.

 13. Współpraca z instytucjami działajacymi w środowisku lokalnym

 14. Organizacja nadzoru pedagogicznego.

 15. Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych , wyjazdy na basen , do kina, spektakle teatralne , audycje muzyczne.

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

 1. Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych

 2. Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej , psychologicznej i logopedycznej uczniom i rodzicom.

 3. Opieka nad dziećmi zaopiniowanymi przez PPP.

 4. Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego

 5. Organizacja opieki w czasie wolnym ( swietlica , przedszkole, kółka , zajęcia sportowe , wyjścia edukacyjne, wycieczki )

 6. Prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.

 7. Organizacja udziału dzieci w konkursach pozaszkolnych

 8. Realizacja działań z zakresu profilaktyki zdrowia

 9. Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi

KSZTAŁCENIE

 1. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do mozliwości i potrzeb uczniów , stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych .

 2. Kształcenie umiejetności logiczniego myslenia

 3. Wprowadzanie nowatorskich rozwiazań programowcyh

 4. Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów

 5. Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania

 6. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania

 7. Analizowanie wyników sprawdzianu formułowanie i wdrażanie otrzymanych wniosków .

 8. Organizownaie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o wspołpracę pomiędzy nauczycielami .

 9. Propagowanie zdrowego stylu życia przez działania sportowe

 10. Zapoznanie rodziców i uczniów z ważnymi dokumentami szkoły

 11. Wdrażanie do samorządności porzez dzialania samorządu uczniowskiego

 12. Promowanie uczniów osiagających sukcesy w róznych dziedzinach nauki , sztuki i sportu.