Dział  I    POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I

PRZEPISY DEFINIUJĄCE

§ 1

1.    Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)            Szkole - należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie

2)            Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),

3)            Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

4)     Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Szkole ,

5)            Uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć rodzica, prawnego opiekuna, który sprawuje opiekę nad dzieckiem,

6)            Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole,

7)            Organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Jaworzynie Śl.,

8)            Organie prawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty we Wrocławiu.

 

2.        Podstawa prawna:

1)        Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z póź zm.), Dz.U. z 2009 nr 56 poz.43580 zmiana ustawy o systemie oświaty.

2)   Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów egzaminów szkołach publicznych.

3)   Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2008 w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych innych druków szkolnych, sposobu  dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, duplikatów także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych  do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności(Dz.U. nr 8 z 2008, poz. 412)

4)   Rozporządzenie MEN z dnia 18 kwietnia 2008 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. nr 72 z 2008 r, poz. 420)

5)   Rozporządzenie RM z dnia 18 marca 2009 w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych  zatrudnionych w jednostkach  organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

 


 

 

Rozdział II

NAZWA SZKOŁY. INFORMACJE O SZKOLE

§ 2

1.      Szkoła nosi nazwę:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie.

2.      Siedzibą szkoły jest miejscowość Stary Jaworów.

3.             Szkoła jest placówką samodzielną.

4.      Obwód szkolny obejmuje miejscowości: Bagieniec, Bolesławice, Milikowice, Nowice, Nowy Jaworów, Pasieczna, Stary Jaworów, Tomkowa, Witków

5.      Przy Szkole funkcjonują oddziały przedszkolne, świetlica szkolna i biblioteka.

§ 3

1.      Szkoła jest instytucją samorządową.

2.      Szkoła jest jednostką budżetową, do której stosuje się przepisy ustawy o finansach   publicznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

3.      W Szkole mogą być tworzone dochody własne.

4.      Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

§ 4

1.    Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Jaworzyna Śl.

2.    Cykl kształcenia jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania i trwa 6 lat obejmując klasy I - VI.

3.    Dla uczniów klas I - III z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej organizuje się zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.

4.    Dla uczniów klas IV - VI z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej Szkoła  organizuje  zajęcia wyrównawcze. Zajęciami wyrównawczymi obejmuje się również uczniów, u których wystąpiły braki w wiadomościach. W zależności od potrzeb zajęcia organizowane są dla grupy uczniów lub całej klasy.

5.    Uczniowie klas I - III z wykrytymi przez lekarza wadami postawy uczęszczają na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

 

6.    Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne wg możliwości finansowych i kadrowych.

 

 

Rozdział III

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. Realizuje prawa dzieci do kształcenia oraz do wychowania i opieki,

 2. Wspomaga wychowawczą rolę rodziny,

 3. Dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, umożliwia korzystanie z pomocy psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,

 4. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

 5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie o systemie oświaty stosownie do potrzeb uczniów i warunków szkoły,

 6. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkolnych,

 7. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,

 8. Upowszechnia i realizuje postanowienia Konwencji Praw Dziecka,

 9. Rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,

 10. Szczegółowe zadania wychowawcze i sposób ich realizacji określa program wychowawczy szkoły. Załącznik Nr 1.

§ 6

1.    Celem Szkoły jest zaspokajanie potrzeb uczniów w zakresie ich intelektualnego, emocjonalnego, moralno-społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju.

2.    Dla zaspokojenia potrzeb ucznia Szkoła:

 

1)      zapewnia wszystkim uczniom jednolite, podstawowe wykształcenie stanowiące podbudowę do nauki w gimnazjum,

2)      wyposaża w wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społeczno- ekonomicznych współczesnego świata i kraju, o kulturze, nauce, technice i pracy,

3)      wyrabia umiejętności rozumnego wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennymi celowego kierowania własnym rozwojem oraz właściwego wyboru dalszej drogi kształcenia,

4)      przygotowuje do wypełniania obowiązków świadomych obywateli, którzy swoją postawą i twórczym wysiłkiem pomnażać będą dorobek swojej miejscowości, gminy, państwa,

5)      umożliwia pogłębianie i poszerzenie wiedzy uczniów w wybranych dziedzinach, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych współpracując w tym celu ze wszystkimi instytucjami na naszym terenie.

6)      umożliwia realizowanie indywidualnych form i programów nauczania uczniom ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami lub uczniom wybitnie zdolnym.

 

3.    Szkoła zapewnia uczniom pełną realizację zadań wynikających z Ustawy o systemie oświaty a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych:

1)      umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej przez wychowanie ich w duchu patriotycznym, umiłowanie ojczyzny, kultywowanie szczytnych tradycji wynikających z historii narodu polskiego, dążności niepodległościowych i umiłowania wolności, zasad demokracji w życiu społecznym,

2)      zapewnia uczniom naukę religii w Szkole, swobodę wyrażania swoich uczuć religijnych  z zachowaniem zasad tolerancji,

3)      udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej przez zapewnienie wszystkim potrzebującym odpowiednich badań i kontaktów ze specjalistami w poradni psychołogiczno-pedagogicznej. Koordynatorem tych działań jest pedagog szkolny.

4)      organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi wg potrzeb, organizuje specjalne formy pomocy takie jak zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze i gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną,

5)      umożliwia szczególnie zdolnym dzieciom 6-letnim przyspieszenie obowiązku szkolnego o jeden rok, a uczniom szczególnie zdolnym przechodzenie w trakcie roku szkolnego do klasy wyższej. Decyzje w tych sprawach podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców w porozumieniu z nauczycielem i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6)      umożliwia się realizację indywidualnych programów nauczania,

7)      Szkoła realizuje zadania z zakresu profilaktyki. Wszyscy nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły współdziałają w zakresie zadań w tym zakresie. Podstawą działań profilaktycznych w szkole jest Program Profilaktyczny Szkoły Zał. Nr 2.

4.    Organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami)zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki:

1)      rodzice informowani są o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych Szkoły i klasy podczas zebrań klasowych oraz podczas posiedzeń rady rodziców na początku każdego roku szkolnego,

2)    zebrania klasowe dla rodziców organizowane są przez wychowawcę klasy  minimum dwa razy w ciągu okresu, zebrania takie mogą mieć charakter rozmów indywidualnych,

3)    wychowawca klasy zapoznaje rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole,

4)    rodzice mają prawo do uzyskiwania od nauczycieli rzetelnej informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach dziecka,

5)    wychowawca klasy oraz pedagog i psycholog szkolny udzielają porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

6)    w szczególnie trudnych sytuacjach wychowawczych zwoływane są posiedzenia zespołu wychowawczego na wniosek wychowawcy klasy. W posiedzeniach zespołu wychowawczego mogą uczestniczyć rodzice dziecka na własną prośbę lub na wezwanie dyrektora szkoły,

7)    rodzice dopełniają czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewniają regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne oraz warunki umożliwiające przygotowanie się do tych zajęć,

8)    rodzice mają prawo do wyrażania swoich opinii na temat pracy szkoły i przekazywania ich: Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej, Dyrekcji Szkoły.

 

5.    Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom:

1)   kierowanie do poradni na konsultacje, w celu diagnozy lub terapii indywidualnych przypadków, we współpracy i za pośrednictwem rodziców,

2)   konsultowanie metod i form pomocy udzielanej uczniom na terenie szkoły i poradni,

3)   uczęszczanie uczniów na zajęcia prowadzone przez pracowników poradni zgodnie z zaleceniami wynikającymi z opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnię,

4)   uwzględnianie zaleceń i opinii wydawanych przez poradnie i instytucje w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły,

5)   współpraca w organizowaniu pedagogizacji rodziców i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 7

1.    W stosunku do swoich uczniów Szkoła realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze uwzględniając  ich wiek i potrzeby środowiskowe,  stosując obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny.

2.    Uczniowie podczas zajęć obowiązkowych pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia lub nauczyciela wykonującego pracę w zastępstwie. Obowiązek opieki nad uczniami podczas lekcji przejmuje nauczyciel z chwilą dzwonka rozpoczynającego lekcję. Nauczyciel ma obowiązek wprowadzić uczniów do sali lekcyjnej, zagwarantować im bezpieczne miejsce siedzące w ławkach lub przy stolikach, zadbać, by przebywali podczas lekcji w higienicznych warunkach. Bezpośrednia opieka nauczyciela po zakończeniu lekcji mija z chwilą opuszczenia sali lekcyjnej przez uczniów.

3.    Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole w czasie przerw sprawują nauczyciele dyżurujący na korytarzach szkolnych i podwórku szkolnym.

4.    Dyżury nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych ustalone są według zasad przyjętych przez Radę Pedagogiczną Szkoły, która powierza obowiązek wykonania harmonogramu dyżurów nauczycielskich wytypowanym przez siebie nauczycielom.

5.    Harmonogram dyżurów jest systematycznie aktualizowany i dostosowany do zmieniającego się planu lekcji.

6.    Opiekę nad uczniami podczas krótkotrwałych wycieczek dydaktycznych lub rekreacyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. Obowiązują go w tym przypadku odpowiednie przepisy bezpieczeństwa oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

7.    Podczas wycieczek trwających dłużej i wiążących się z wyjazdem uczniów ze Starego Jaworowa obowiązują przepisy regulujące organizacje turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej.

8.    Obowiązki kierownika wycieczki pełni wychowawca lub inny nauczyciel /opiekun/ wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.

9.    Obowiązek opieki nad dziećmi sprawują również inne osoby zatwierdzone w karcie wycieczki jako opiekunowie. Opiekunami mogą być nauczyciele szkoły, którym pomocy mogą udzielać rodzice uczniów lub pełnoletni członkowie rodzin uczniów.

10. Ilość opiekunów podczas wycieczki szkolnej ustala się w oparciu o ilość uczniów w grupie wycieczkowej, wiek dzieci, warunki przeprowadzenia wycieczki. Wynikają one z norm określonych odpowiednimi przepisami.

11. Dzieci z uszkodzonymi narządami ruchu, niedowidzące i niedosłyszące znajdują się pod szczególną opieką wychowawcy i nauczycieli. Powinny zajmować odpowiednie miejsce w sali lekcyjnej zapewniające im możliwość normalnego korzystania z procesu dydaktycznego na każdej lekcji.

12. Rodzice dzieci, o których mowa wyżej mają obowiązek wcześniejszego informowania wychowawców klas i dyrektora Szkoły o wadach występujących u ich dzieci oraz składnie wniosków co do postępowania z nimi.

13. Szkoła w porozumieniu z Ośrodkami Pomocy Społecznej, PCK, Radą Rodziców oraz zakładami pracy stara się zapewnić uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej szczególne rodzaje opieki. Korzystać z niej mogą dzieci z rodzin rozbitych, patologicznych, dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych, matki samotnie wychowujące dzieci, rodziny wielodzietne o niskich dochodach.

14. Pomoc polega na wnioskowaniu do w/w instytucji o udzielenie zgodnie z obowiązującymi przepisami pomocy materialnej, świadczeń w formie bezpośredniej /odzież, obuwie .../, opłacania lub dofinansowania pobytu na koloniach i obozach, sfinansowanie obiadów.

15.   Koordynatorem pomocy materialnej udzielanej przez szkołę jest pedagog szkolny, w przypadku wakatu na tym stanowisku, zespół opiekuńczy powołany przez Radę Pedagogiczną Szkoły.

 

§ 8

1.    Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących zwanemu dalej wychowawcą.

2.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawstwo w toku nauczania w kl. I -III powierza się w miarę możliwości jednemu nauczycielowi, podobnie w klasach IV -VI.

3.    Odstępstwo od tej zasady dla kl. I - III spowodowane może być jedynie z przyczyn losowych nauczycieli /urlop macierzyński, zdrowotny, długotrwała choroba/ lub zmianami kadrowymi.

4.    Rodzice mogą wpłynąć na dobór lub zmianę wychowawcy klasy.

5.    Stanowisko rodziców dotyczące powierzenia lub zmiany wychowawcy kierowane jest w formie pisemnej na ręce Dyrektora Szkoły i powinno być przez więcej niż połowę rodziców uczniów danej klasy.

6.    Dyrektor Szkoły po przeanalizowaniu argumentów rodziców może:

A/ podjąć pozytywną decyzję o zmianie,

B/ skierować sprawę do rozpatrzenia przez Radę Pedagogiczną.

 

 

 

DZIAŁ  II   ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 

Rozdział I

ORGANY SZKOŁY

§ 9

1.         Organami szkoły są:

1/ Dyrektor Szkoły,

2/ Rada Pedagogiczna,

3/ Rada Rodziców,

4/ Samorząd Uczniowski.

2.    W szkole może być utworzona Rada Szkoły na podstawie obowiązujących przepisów.

3.    Do czasu utworzenia Rady Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna, która w sprawach szkolnych zasięga opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Sprawy te dotyczą w szczególności:

1)      uchwalenia statutu szkoły,

2)      opiniowania planu pracy szkoły,

3)      opiniowania tygodniowego podziału godzin,

4)      wnioskowania i opiniowania w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

5)      projektowania działań innowacyjnych, eksperymentów pedagogicznych,

6)       występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole, wnioski te dla organu mają charakter wiążący,

 

 

Rozdział II

DYREKTOR SZKOŁY

§ 10

1.    Szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

2.    Kandydata na Dyrektora  Szkoły wyłania się w drodze konkursu wg regulaminu określonego przez organ prowadzący szkołę.

3.    Funkcję Dyrektora Szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę.

4.    Nauczyciel może być odwołany z funkcji Dyrektora Szkoły:

1)       na własną prośbę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

2)      z końcem roku szkolnego, w uzasadnionych przypadkach także w czasie roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem

3)      w razie otrzymania negatywnej oceny pracy.

 

 

§ 11

 

1.    Dyrektor Szkoły w szczególności:

1)      kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,

5)      umożliwia nauczycielom uzyskanie kolejnych stopni awansu zawodowego,

6)      współpracuje z pozostałymi organami Szkoły.

7)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

8)      organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,

9)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

2.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności Dyrektor decydujesprawach:

1.    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

2.    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły.

3.    Występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  oraz organizacji związkowych,

 

4.    Dyrektor Szkoły prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły oraz sprawuje kontrolę jego realizacji; wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą,

 

5.    Dyrektor Szkoły wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor powiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący,

 

6.    Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może wyrazić zgodę na działalność w Szkole stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

 

 

7.    W wykonywaniu swych zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

 

8.    Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty.

 

§ 12

1.    W przypadku zwiększenia liczby oddziałów do minimum 12 tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2.    Dyrektor Szkoły , za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

3.    Powierzenie i odwołanie z tej funkcji dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady pedagogicznej.

 

 

Rozdział III

RADA PEDAGOGICZNA

§ 13

1.    W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem w zakresie realizacji zadań statutowych Szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.    Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Szkole bez względu na wymiar czasu pracy.

3.    W zebraniach Rady Pedagogicznej  mogą brać udział z głosem  doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 

§ 14

Zakres kompetencji i tryb pracy Rady Pedagogicznej

 

1.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

2.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)        zatwierdzenie planów pracy Szkoły,

b)        zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,

d)       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)        opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

3.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład godzin lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)      projekt planu finansowego,

c)      propozycje Dyrektora Szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

d)     wnioski Dyrektora Szkoły o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

e)      programy nauczania do użytku szkolnego.

 

4.    Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.

 

5.    Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły lub jego zmian.

 

6.    Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły lub do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela z funkcji wicedyrektora. Organ uprawniony do odwołania dyrektora powinien w ciągu 14 dni wszcząć postępowanie wyjaśniające.

 

7.    Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.

 

8.    Przewodniczący ustala harmonogram posiedzeń , prowadzi i przygotowuje zebrania Rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

 

9.    Zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły mogą być zorganizowane z inicjatywy jej przewodniczącego, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznych, organu prowadzącego szkołę oraz na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

10.    Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykle większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

11.    Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

12.    Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalność Szkoły.

 

13.    Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę niezgodną z przepisami prawa. Decyzja ta jest ostateczna.

 

14.    Obrady rady pedagogicznej są tajne. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców , a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

15.    Do prac wynikających z regulaminu Szkoły Rada Pedagogiczna może powołać komisje i zespoły składające się z członków Rady Pedagogicznej.

 

 

 

Rozdział IV

RADA RODZICÓW

§ 15

1.    W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentacje rodziców uczniów.

2.    Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

3.    W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

 

§ 16

 

1.      Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców współdziałających z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły, zaznajamiania rodziców z wymogami szkoły oraz pozyskiwania ich do czynnego udziału w świadczeniu pomocy materialnej szkole.

2.      Rodzice współdziałają ze Szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców i Rad Klasowych.

 

§ 17

 

1.     Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły, programu profilaktycznego.

2.     Opiniowanie projektu rocznego planu finansowego szkoły.

3.     Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

4.     Jeżeli rada rodziców do 30 września nie zaopiniuje powyższych programów, wówczas programy te ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołą.

5.     Współudział w programowaniu pracy szkoły, a także w planowaniu wydatków Szkoły,

6.     Pomoc dyrekcji szkoły w doskonaleniu organizacji warunków pracy Szkoły,

7.     Organizowanie działalności mającej  na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku,

8.     Współdziałanie w organizacji różnych form pozalekcyjnej działalności młodzieży,

9.     Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz innym organizacjom działającym w Szkole,

10. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły (w tym także pomocy materialnej i finansowej zakładów pracy współpracujących ze Szkołą i Radą Rodziców),

11. Współpracowanie z Radami Klasowymi.

 

 

§ 18

 

1.        W skład Rady Rodziców wchodzą wybrani przez zebranie rodziców wszyscy członkowie rad klasowych rodziców lub delegaci wybrani przez te rady w liczbie od jednego do trzech z każdej klasy.

2.        Rada klasowa składa się z trzech osób.

3.        W skład Rady Rodziców z głosem doradczym mogą wejść przedstawiciele zakładu opiekuńczego oraz innych zakładów, instytucji i organizacji współdziałających ze szkołą.

4.        W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział dyrektor Szkoły oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 19

 

1.      Kadencja Rady Rodziców trwa rok.

2.      Na miejsce ustępującego lub odwołanego członka Rady zebranie ogólne rodziców lub Rada klasowa, z której członek został powołany wybierają nowego członka.

 


 

§ 20

 

1.      Rada Rodziców wybiera ze swego składu prezydium w liczbie 7-10 osób.

2.      Prezydium wybiera ze swego składu przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza, skarbnika.

3.      Przewodniczący rady rodziców reprezentuje Radę Rodziców w organach szkoły oraz we wszystkich kontaktach na zewnątrz szkoły.

4.      Prezydium jest stale urzędującym organem rady rodziców, a jego podstawowym zadaniem jest organizowanie praktycznej realizacji obowiązków określonych planem pracy w § 17 Posiedzenia prezydium Rady Rodziców odbywają się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

5.      Zebrania Rady Rodziców odbywają się przynajmniej jeden raz w roku.

 

§ 21

1.      Prezydium Rady Rodziców wykonuje następujące zadania:

a)       przygotowuje projekty planów pracy,

b)      zwołuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły zebrania Rady Rodziców oraz zebrania ogólne rodziców ustalając termin i porządek,

c)      podejmuje niezbędne działania wchodzące w zakres kompetencji rady rodziców w okresie między zebraniami,

d)      podejmuje działanie na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

e)      współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły, angażowanie rodziców do czynnego udziału w realizację programu nauczania, wychowania i opieki.

 

§ 22

1.      Ustala się skład komisji rewizyjnej w liczbie co najmniej trzech osób.

2.      Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

3.      Zadaniem komisji rewizyjnej jest kontrolowanie realizacji uchwał oraz dokonywanie dwa razy w roku kontroli działalności finansowo-gospodarczej rady (czerwiec, grudzień)

 

§ 23

1.      Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.

2.      Uchwały Rady Rodziców zapadają większością głosów, w głosowaniu jawnym , przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 24

1.      Jeżeli uchwała Rady jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę do ponownego rozpatrzenia.

2.      W wypadku zawieszenia uchwały, o którym mowa w punkcie 1, dyrektor Szkoły i Rada Rodziców w przeciągu 1 miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

3.      W sprawach spornych dyrektor Szkoły i Rada Rodziców odwołuje się do organu prowadzącego szkołę

§ 25

1.       Fundusze Rady Rodziców pochodzą:

-    z dobrowolnych składek,

-    z dochodów osiąganych z działalności rady rodziców

-    z dotacji

2.    Wysokość dobrowolnych składek ustala corocznie zebranie Rady Rodziców

3.        W uzasadnionych przypadkach rada może zaniżyć lub umorzyć składkę niektórym rodzicom.

4.        Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej przez Radę Rodziców

5.        Otrzymane przez radę dotacje z instytucji państwowych i organizacji społecznych mogą być wykorzystane na cele szkolne.

 

§ 26

1.      Gospodarka finansowa opiera się na zatwierdzonym przez Radę Rodziców planie finansowym.

2.      Odstępstwa od zatwierdzonego planu mogą być dokonywane przez prezydium Rady Rodziców.

3.      Plan finansowy opracowuje się oddzielnie na każdy rok szkolny. Dochody i wydatki planuje się wg poszczególnych źródeł pochodzenia oraz wg przeznaczenia środków.

 

§ 27

1.        Pieniądze Rady są gromadzone i przechowywane na rachunku SKO.

 

§ 28

1.    Funkcję kasjera Rady można powierzyć rodzicowi po uprzednim złożeniu oświadczenia o odpowiedzialności materialnej za powierzone pieniądze.

2.    Skarbnik składa sprawozdanie z wykorzystania planu finansowego w czerwcu.

3.    Sprawozdanie roczne z wykonania planu powinno być zbadane przez komisję rewizyjną, która zobowiązana jest sporządzić z kontroli protokół.

4.    Sprawozdanie roczne z całokształtu działalności i protokoły kontroli powinny być omawiane na zebraniach z rodzicami.

 

§ 29

1.    Rada Rodziców używa podłużnej pieczęci z napisem: „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie”.

 

§ 30

1.    Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie.

§ 31

1.      W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ministra edukacji narodowej.

2.      Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Rodziców i zebrania ogólne rodziców poszczególnych klas.

 

Rozdział V

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 32

1.    W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem jako jedyna reprezentacja uczniów

2.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.    Celem Samorządu Uczniowskiego jest:

a)      podejmowanie działań mających na celu realizację zadań wynikających ze statutu szkoły,

b)      samodzielne rozwiązywanie własnych problemów,

c)      rozwijanie zasad partnerstwa w kontaktach uczeń-nauczyciel.

4.    Zadania Samorządu Uczniowskiego:

a)      przedstawienie Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi, Radzie Rodziców wniosków i opinii w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia,

b)       uczestnictwo w organizacji życia szkolnego, podejmowanie działań zmierzających do rozwijania i zaspokajania zainteresowań uczniów,

c)      organizowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej zgodnie z własnymi możliwościami i potrzebami.

5.    Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)       prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, stawianymi wymogami,

2)       prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)       prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)       prawo do redagowania i wydawania własnej gazety szkolnej,

5)       prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

6)      przy zapewnionej opiece wychowawczej nauczycieli,

7)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

8)      obsługę finansową i prowadzenie dokumentacji zajmuje się opiekun pod kontrolą głównego księgowego szkoły.

 

§ 33

 1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków lub ogółu uczniów dla wykonania określonych zadań.

 2. Samorząd prowadzi dokumentację swojej pracy - kronikę, protokoły.

 3. Samorząd współuczestniczy w redagowaniu gazety szkolnej.

 4. Wszelkie wiadomości umieszcza na gazetce szkolnej.

 5. Samorząd może tworzyć własny fundusz z:

a/ imprez, kwest, zbiórek, działalności gospodarczej

b/ dobrowolnych wpłat osób fizycznych,

c/ dobrowolnych składek,

d/ nagród zdobytych w konkursach.

6.    Samorząd może prowadzić sklepik szkolny

Zasady funkcjonowania sklepiku szkolnego:

a/ sklepik szkolny prowadzony jest przez stałą grupę chętnych uczniów wybranych przez nauczyciela opiekuna,

b/ praca w sklepiku jest działalnością społeczną,

c/ nauczyciel - opiekun sklepiku szkolnego zaopatrujący w towar jest zwolniony z dyżurów i czynności dodatkowych,

d/ obroty są rozliczane w terminach miesięcznych,

e/ dochody uzyskiwane z działalności sklepiku szkolnego są wykorzystywane na działalność kulturalną i wychowawczą uczniów Szkoły,

f/ decyzje w sprawie wydatków podejmować będzie komisja w składzie:

-                                                             przedstawiciel Rady Rodziców

-                                                             opiekun Samorządu Uczniowskiego

-                                                             przedstawiciel (uczeń) Samorządu Uczniowskiego

-                                                             przedstawiciel dyrekcji szkoły.

7.        przeznaczeniu funduszy decyduje prezydium.

8.       Dokumentację finansową prowadzi skarbnik przy pomocy nauczyciela opiekuna.

 

§ 34

1.        Wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego są powszechne

2.        Prawo do głosowania ma każdy uczeń kl: I-VI.

3.        W skład prezydium może wejść każdy uczeń.

4.        Kandydatów do prezydium zgłaszają poszczególne klasy, każdy uczeń ma takie prawo samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę.

5.        Dwa tygodnie przed dniem wyborów wszyscy kandydaci przekazują opiekunowi Samorządu Uczniowskiego swój program zawierający najważniejsze zadania, których realizacją kandydat chciałby się zająć po wyborze.

6.        Programy wraz z zdjęciami kandydatów zostaną umieszczone na tablicy Samorządu Uczniowskiego do wiadomości wszystkich członków społeczności szkolnej.

7.     Na trzy tygodnie  przed dniem wyborów powołana zostanie komisja wyborcza, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich klas (po 1 uczniu).

8.     Pomoc i nadzór nad pracami komisji wyborczej sprawować będzie opiekun samorządu szkolnego lub wybrany przez uczniów nauczyciel i przedstawiciel Rady Rodziców.

9.     Komisja wyborcza w szczególności:

1)        zbiera materiały dostarczone przez kandydatów i przekazuje je opiekunowi samorządu szkolnego

2)        ogłasza listę kandydatów

3)        przygotowuje karty do głosowania

4)        przygotowuje salę do głosowania i dba o prawidłowy przebieg wyborów

5)        oblicza wyniki wyborów.

 

10.    Komisja ogłasza wyniki wyborów podając liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.

11.    5 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, tworzy prezydium Samorządu Uczniowskiego.

12.    Prezydium zobowiązane jest przynajmniej raz na dwa miesiące spotkać się z samorządami klasowymi w celu omawiania bieżących spraw realizacji zadań, propozycji itp.

13.    Kadencja prezydium trwa 1 rok szkolny.

 

 

§ 35

1.    W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

2.    Zgodę na podjęcie takiej działalności wyraża Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

 

§ 36

1.      Organy Szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:

 

1)        uczestnictwo swych przedstawicieli w zebraniach plenarnych,

2)        opiniowanie dokumentów szkolnych zgodnie z kompetencjami,

3)        wzajemne informowanie się o podejmowanych działaniach bezpośrednio lub pośrednio przez Dyrektora Szkoły.

2.   W przypadku zaistnienia sporu między organami Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do rozwiązania konfliktu wewnątrz placówki poprzez:

1)     przeprowadzania negocjacji ze stronami konfliktu, celem wypracowania wspólnego stanowiska

2)     rozstrzyganie wnoszonych spraw z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego,

3)     wydawanie zaleceń statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi uczniów.

3.  W przypadku braku możliwości porozumienia Dyrektor przekazuje sprawy do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

 

 

 

DZIAŁ  III   WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

Rozdział I

ISTOTA OCENIANIA

§ 37

1.    Zadaniem wewnątrzszkolnego oceniania jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego jego indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełniącego funkcję informacyjną, diagnostyczną i motywującą.

2.    Ewaluację funkcjonowania zasad wewnątrzszkolnego oceniania przeprowadza się zgodnie z harmonogramem wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy Szkoły.

3.    Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział II

CELE OCENIANIA

§ 38

1.   Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)      poinformowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

b)      pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c)      motywowanie ucznia do dalszej pracy,

d)     dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom)i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.

2.   Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale, dostarczając uczniowi informacji zwrotnej o:

1)     jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności,

2)     skuteczności wybranych metod uczenia się,

3)     poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.

 

 

Rozdział III

ZAKRES OCENIANIA

§ 39

1.        Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,

6)      ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

 

Rozdział I

ZASADY OCENIANIA

§ 40

1.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)        wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)        sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)        warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczne oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.    Informację, o której mowa w ust.l pkt.l i 2 nauczyciele poszczególnych zajęć przekazują uczniom i ich rodzicom do 30. września każdego roku szkolnego.

3.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.    Informacja, o której mowa w ust.l pkt.3 i ust.3, przekazywana jest uczniom na godzinie wychowawczej, a rodzicom na zebraniu, do 30. września każdego roku szkolnego. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

5.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

6.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

7.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 41

 

1.    W skład średniej ocen wchodzą oceny z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, przyroda, technika, informatyka, plastyka ,muzyka, wychowanie fizyczne, religii, język angielski.

2.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3.    W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego.

4.    Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną.

5.    W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".

6.    W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w II semestrze jako ocenę końcową wpisuje się ocenę klasyfikacyjną za I semestr.

7.    W razie powrotu ucznia na zajęcia lekcyjne w maju lub czerwcu, jako ocenę końcową wpisuje się ocenę klasyfikacyjną za I semestr z możliwością poprawienia jej.

 

 


 

Rozdział II

KRYTERIA OCENIANIA

§ 42

1.    Ocena powinna być zależna od możliwości intelektualnych uczniów tak, aby uwzględniała wkład jego pracy.

2.    Ocenianie uczniów jest systematyczne.

3.         Wychowawcy klas każdego roku przypominają uczniom zasady oceniania wynikające z WSO.

4.    Wszyscy nauczyciele w szkole stosują jednolitą politykę dotyczącą oceniania uczniów.

5.    Ocenianie powinno wskazywać uczniom silne i słabe strony ich pracy.

6.    Nauczyciele opracowując kryteria wymagań starają się uwzględnić motywującą funkcję oceniania.

7.    Ocenie towarzyszy refleksja i dyskusja na temat sposobu doskonalenia dalszej pracy.

8.    Każdej ocenie służy uzasadniający komentarz słowny.

9.    Rodzice (prawni opiekunowie) są regularnie informowani o postępach i ocenach swoich dzieci.

10. Prace domowe uczniów są oceniane regularnie.

11. Nauczyciel stosuje pełną skalę ocen oraz różnorodne sposoby oceniania.

12. Uczniowie są zachęcani do dokonywania samooceny stanu swojej wiedzy.

13. Ocenianie (ocena ustna i wystawianie stopni przez nauczyciela) ma mieć charakter ciągły i powinno być równomiernie rozłożone w czasie.

14. Nauczyciel zobowiązany jest oceniać ucznia wyłącznie w kontekście jego osiągnięć edukacyjnych i czynionych postępów w tym zakresie.

15. Uzyskiwane przez ucznia oceny osiągnięć edukacyjnych (oceny dydaktyczne) nie mogą mieć wpływu na ocenę jego zachowania.

 

 

Rozdział III

SPOSOBY OCENIANIA W KLASACH I-III

§ 43

1.        Kształcenie w klasach I - III jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w warunkach szkolnych. Nadrzędnym celem nauczania zintegrowanego jest wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju. Każde dziecko rozwija się na miarę swoich możliwości i w odpowiednim tempie. Dlatego ocena dotyczy nie tylko postępów w nauce, ale także ogólnego poziomu rozwoju konkretnego ucznia i ma charakter opisowy spełnia trzy funkcje:

1)          informacyjną - ukazującą, co dziecko poznało, opanowało, nauczyło się, jakie zdobyło umiejętności, co już potrafi, jaki był wkład pracy;

2)          korekcyjną - co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty;

3)          motywującą - zachęcającą do podejmowania dalszego wysiłku, wskazującą na możliwość osiągnięcia sukcesu oraz dodającą dziecku wiary we własne siły.

2.        Ocenianie uczniów w kl. I - III z zajęć edukacyjnych uwzględnia:

1)          indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu wymagań edukacyjnych,

2)          stopień opanowania wymagań,

3)          stopień zaangażowania i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości i umiejętności,

4)          zdolność stosowania zdobytych wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych i nowych.

3.        Ustala się trzy rodzaje oceniania dziecka:

-       ocenianie bieżące

-       ocenianie śródroczne

-       ocenianie końcowo-roczne.

4.        Ocenianie bieżące dokonywane podczas każdej lekcji ma charakter:

-       akceptacji (gest, uśmiech),

-       pochwały słownej,

-       symbolu, opisu słownego.

 

 

FORMY OCENY BIEŻĄCEJ W KLASACH I-III

A

Uczeń wykazuje bardzo wysokie umiejętności w zakresie wykonywanych zadań. Pracuje zawsze samodzielnie, dokładnie, w doskonałym tempie. Nie popełnia żadnych błędów. Zawsze kończy rozpoczęte zadanie. Nigdy nie korzysta z pomocy nauczyciela. Z łatwością radzi sobie z wszelkimi problemami. Wnosi do swojej działalności własne twórcze pomysły. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo - skutkowe. Zdobytą wiedzę wspaniale wykorzystuje w praktyce. Jego prace charakteryzują się twórczym podejściem do tematu i oryginalnością wykonania. Zawsze bardzo aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach.

 

B

Uczeń wykazuje wysokie umiejętności w zakresie wykonywanych zadań. Pracuje samodzielnie, dokładnie i bardzo sprawnie. Nie popełnia błędów i kończy wszystkie zadania i polecenia. Bardzo dobrze radzi sobie z pokonywaniem trudności i wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce. Wykazuje duże zaangażowanie w działalność na zajęciach. Jego prace są bardzo ciekawe i staranie wykonane.

 

C

Uczeń wykazuje dosyć duże umiejętności i rozumienie różnorodnych pojęć w zakresie wykonywanych zadań, jednak popełnia nieliczne błędy. Sporadycznie wymaga pomocy nauczyciela. Pracuje w dobrym tempie i kończy większość rozpoczętych zadań. Stara się pokonywać trudności i wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Bywa często aktywny na zajęciach. Chętnie podejmuje różnorodną działalność, jednak ujawnia niewielkie braki w wiedzy i umiejętnościach.

 

D

Uczeń wykazuje pewne umiejętności w zakresie wykonywanych zadań, jednak popełnia sporo błędów. Często wymaga pomocy nauczyciela. Pracuje w nierównym tempie i nie zawsze doprowadza do końca rozpoczęte zadanie. Czasami radzi sobie z pokonywaniem trudności, jednak rzadko wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce. Nie zawsze bywa aktywny na zajęciach. Podejmuje zadania stawiane przed nim, jednak zdarza się, że nie wykazuje pozytywnego stosunku do ich wykonania. To co robi, jest mało staranne i niedokładne.

 

E

Wykazuje małe umiejętności w zakresie wykonywanych zadań. Nie potrafi pracować samodzielnie, oczekuje stałej pomocy ze strony nauczyciela. Ma kłopoty z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w praktyce. Stara się podejmować zadania i z pomocą nauczyciela niekiedy doprowadza je do końca. Pracuje wolno. Jest mało aktywny na zajęciach. Stara się by prace były staranne, jednak nie zawsze to wychodzi.

 

F

Uczeń wykazuje bardzo małe umiejętności w zakresie wykonywanych zadań. Nie opanował wiadomości na tyle aby pracować samodzielnie i poprawie. Potrzebuje stałej pomocy nauczyciela i indywidualnej pracy w sprzyjających warunkach. Nie radzi sobie z pokonywaniem trudności i nie potrafi wykorzystywać zdobywanej wiedzy w praktyce. Niechętnie podejmuje się zadań stawianych przed nim i najczęściej nie doprowadza ich do końca. Pracuje wolno. Nie wykazuje aktywności na zajęciach. Wkłada mało wysiłku w wykonywaną czynność. Jego prace są niestaranne i mało pomysłowe. Mimo pomocy nauczyciela ,nie potrafi wykonać stawianych przed nim zadań.

 

 

§ 44

1.    Ocena śródroczna i końcowo-roczna.

W klasach I-III szkoły podstawowej ocena śródroczna i końcowo-roczna jest oceną opisową.

1)      Śródroczna ocena opisowa jest wynikiem półrocznej obserwacji rozwoju ucznia. Do jej przygotowania wykorzystuje się materiały zgromadzone przez nauczyciela w ciągu całego półrocza i comiesięczne wpisy do dzienniczków oceny opisowej, przygotowywane co miesiąc dla rodziców. Ocena powinna zawierać zalecenia, wskazówki dla ucznia dotyczące zarówno postępów w edukacji jak i w rozwoju społeczno - emocjonalnym (zachowania).

2)      Końcowo-roczna ocena opisowa powinna mieć charakter diagnostyczno - informacyjny, aby rodzice (prawni opiekunowie) mogli jak najlepiej wspomagać ucznia w dalszym rozwoju.

2.    Ocenianie bieżące, śródroczne i końcowo-roczne obejmuje następujące obszary aktywności dziecka:

a)  osiągnięcia ucznia w zakresie:

-          słuchania,

-          mówienia,

-          pisania,

-          czytania,

-          rachowania i rozwiązywania zadań tekstowych,

-          umiejętności praktycznych,

-          obserwowania zjawisk przyrodniczych i wyciągania wniosków, działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa,

-          odtwarzania i tworzenia,

b)  zachowania ucznia:

-          umiejętności bezkonfliktowego życia i współdziałania w grupie,

-          pozytywnego stosunku do wykonywanych zadań,

-          odpowiedzialności za podjęte działania, zadania,

-          obowiązkowości i punktualności,

-          odpowiedniego tempa pracy i kończenia rozpoczętej pracy,

-          kulturalnego zachowania się.

 

 

Rozdział IV

RODZAJE I SKALA OCENIANIA W KLASACH IV-VI

§ 45

1.        Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej obserwacji, sprawdzaniu i dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności.

 

2.        Ocenianie ucznia w ciągu roku szkolnego realizowane jest jako:

-          ocenianie bieżące,

-          klasyfikowanie śródroczne,

-          klasyfikowanie końcoworoczne.

 

3.        Rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów nauczyciele zapoznają z rodzajami, metodami i narzędziami, którymi będą sprawdzane osiągnięcia z przyswajania wiedzy i opanowania umiejętności.

4.       Ustala się stopnie według następującej skali:

Nazwa stopnia

zapis cyfrowy

skrót

Celujący

6

cel

Bardzo dobry

5

bdb

Dobry

4

db

Dostateczny

3

dst

Dopuszczający

2

dop

Niedostateczny

1

ndst

 

5.    Ustala się wystawianie ocen cząstkowych w formie zapisu cyfrowego.

6.    Dopuszcza się stawianie znaków „+", „-" przy ocenach cząstkowych oraz klasyfikacyjnych śródrocznych.

7.    Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych stosuje się zapis oceny jako pełną nazwę stopnia (bez skrótów literowych).

 

 


 

Rozdział V

ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO

§ 46

1.        Ocenianiu bieżącemu podlegają:

-          wiedza,

-          umiejętności,

-          aktywność,

-          odrabianie prac domowych,

-          prowadzenie zeszytu przedmiotowego,

-          zeszyt ćwiczeń,

-          inne czynności ucznia wynikające ze specyfiki przedmiotu.

2.   Sposobami i metodami sprawdzania oraz oceniania osiągnięć ucznia w szczególności są:

1)        wypowiedzi ustne w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał, lekcji utrwalających i powtórzeniowych (opowiadanie, opisy, wygłaszanie tekstów z pamięci, udział w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie, itp.),

2)        wykonywanie zadań, ćwiczeń ustnie bądź pisemnie na tablicy, zeszycie przedmiotowym,

3)        obserwacja uczniów w czasie zajęć edukacyjnych,

4)        ocena wytworów pracy uczniów,

5)        analizy notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych,

6)        prace klasowe w postaci wypracowań, dyktand, zadań. Praca klasowa to forma sprawdzania wiadomości i umiejętności zapowiedzianego działu lub działów wpisywana ołówkiem do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem, czas trwania do 45 min., poprzedzona lekcją utrwalającą materiał.,

7)        sprawdziany z określonych treści, zapowiedzianych i wpisywanych ołówkiem do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem, czas trwania do 45 min. lub mniej.,

8)        kartkówki, czyli pisemne sprawdzanie wiadomości z ostatnich trzech lekcji bez wcześniejszej zapowiedzi,

9)        ocenianie prac domowych ucznia,

10)    testy różnego typu:  otwarty, wyboru,  zamknięty, problemowy,  zadaniowy,  itp., według specyfiki przedmiotu. Zapowiedziany i potwierdzony wpisem do dziennika na tydzień przed, czas trwania do 45 min.,

11)    testy, sprawdziany, badania kompetencji przygotowane przez instytucje posiadające właściwe uprawnienia.

 

3.      Wyniki samodzielnych prac pisemnych są do wglądu rodziców (prawnych opiekunów) u nauczyciela przedmiotu w ciągu całego roku szkolnego.

 

 

Rozdział VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE

§ 47

1.        Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne zobowiązany jest do określenia wymagań programowych dotyczących wiadomości i umiejętności:

1)      poziom wymagań konieczny - obejmuje wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji, potrzebne w życiu,

2)    poziom wymagań podstawowy- obejmuje wiadomości i umiejętności najważniejsze z punktu widzenia edukacji, proste, łatwe do opanowania przez uczniów przeciętnie uzdolnionych, często powtarzane w programie i procesie kształcenia,

3)    poziom wymagań rozszerzający- obejmuje wiadomości i umiejętności mniej przystępne, bardziej złożone, hipotetyczne, mniej niezbędne w danych i wyższych etapach kształcenia,

4)    poziom wymagań dopełniający - obejmuje pełen zakres wiadomości i umiejętności objęty programem, wymaga korzystania z różnych źródeł wiedzy,

5)    poziom wymagań wykraczający- obejmuje całość programu nauczania oraz wiadomości i umiejętności wykraczające poza program przedmiotu, wymaga biegłego posługiwania się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych.

 

 

§ 48

1.        W oparciu o wymienione wymagania ustala się ogólne kryteria ocen (w klasach IV-VI):

1)     ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-       nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową koniecznych do dalszego kształcenia,

-       nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela,

-       nie współpracuje z nauczycielem, odrzuca oferowaną pomoc;

2)     ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-       ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,

-       rozwiązuje, wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności korzystając z pomocy nauczyciela,

-       prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń;

3)     ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-       opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, które pozwalają mu na rozumienie najważniejszych zagadnień i postępy w dalszym uczeniu się,

-       rozwiązuje, wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności korzystając z pomocy nauczyciela,

-       pracuje chętnie na miarę swoich możliwości,

-       na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;

4)     ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-       opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w stopniu

-       zadowalającym,

-       poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe

-       zadania teoretyczne i praktyczne,

-       aktywnie uczestniczy w lekcji,

-       potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji,

-       dostrzega związki przyczynowo-skutkowe,

-        samodzielnie wykonuje prace o podstawowym stopniu trudności,

-        starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń;

5)      ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-       opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem przedmiotu w danej klasie,

-       bardzo sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

-       rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,

-       potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu zadań i problemów w typowych i nowych sytuacjach,

-       samodzielnie dociera do źródeł wiedzy,

-       bardzo ładnie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń;

6)   ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-       posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

-       samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, zainteresowania,

-       biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

-       teoretycznych lub praktycznych objętych programem nauczania danej klasy,

-       proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy

-       bardzo starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń;

 

 

Rozdział VII

ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA

ŚRÓDROCZNEGO I KOŃCOWO-ROCZNEGO

 

§ 49

1.    Poprzez klasyfikowanie uczniów należy rozumieć:

a)      podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w podstawach programowych,

b)     ustalanie ocen klasyfikacyjnych,

c)      ustalanie oceny zachowania.

2.   Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym w następujących terminach:

a)        klasyfikowanie śródroczne najpóźniej 3 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej w I semestrze, termin posiedzenia rady klasyfikacyjnej wyznacza dyrektor szkoły na ostatni tydzień przed feriami zimowymi, ustalonymi zgodnie z innymi przepisami,

b)       klasyfikowanie końcowo roczne najpóźniej 3 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej końcoworocznej, termin posiedzenia rady klasyfikacyjnej wyznacza dyrektor szkoły na ostatnie dwa tygodnie roku szkolnego.

3.   Ocena wystawiona przez nauczyciela na koniec drugiego semestru jest oceną końcoworoczną, uwzględniającą osiągnięcia ucznia z całego roku szkolnego.

 

 


 

§ 50

1.        Na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy klas zobowiązani są poinformować uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) na ich prośbę o przewidywanych dla danego ucznia ocenach klasyfikacyjnych .

2.        Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas zobowiązani są w formie pisemnej poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej.

3.        Proponowana przez nauczyciela ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku sprawdzianu poprawiającego ocenę niedostateczną.

4.        Każda nie satysfakcjonująca proponowana pozytywna ocena klasyfikacyjna może być przez ucznia poprawiona, tylko w formie sprawdzianu poprawiającego tę ocenę

5.        Uczeń może nie podlegać klasyfikacji z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczających połowę okresu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

6.        Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 

Rozdział VIII

WARUNKI UZYSKANIA PROMOCJI DO KLASY PROGRAMOWO

WYŻSZEJ I UKOŃCZENIA SZKOŁY

 

§ 51

1.        Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2.        Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej  poradni  specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

3.        Ucznia w klasach I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie programowej. Decyzję o niepromowaniu ucznia, na podstawie opinii nauczyciela podejmuje wyłącznie rada pedagogiczna.

4.        Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć  edukacyjnych określonych w planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego,

5.        Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 3 niniejszego rozdziału nie otrzymuje promocji, co jest równoznaczne z powtarzaniem tej samej klasy programowej.

§ 52

1.        Uczeń w klasach IV-VI, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 oraz ocenę wzorową lub bardzo dobrą ze sprawowania otrzymują promocję z wyróżnieniem.

2.        Promocję z wyróżnieniem w klasach I-III otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał:

-          wysokie osiągnięcia w działalności szkolnej i poza szkolnej

-          znakomite wyniki w nauce i zachowaniu.

3.        Wyróżniający się uczniowie w klasach I-VI, którzy spełniają warunki określone w punkcie 5 lub 6 otrzymują:

-          nagrody książkowe,

-         dyplomy,

-          listy pochwalne.

4.      Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów wyróżniających się otrzymują listy gratulacyjne.

5.      Rada Pedagogiczna może przyznać uczniom nagrody książkowe i dyplomy w klasach I-VI za:

-          osiągnięcia sportowe,

-          za uzyskanie wyróżniających miejsc w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,

-         prace na rzecz szkoły.

6.        Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie wpisu na świadectwo szczególnych osiągnięć ucznia.

 

 

§ 53

1.        Warunkami (łącznie) ukończenia szkoły podstawowej przez ucznia są:

a)       otrzymanie ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania klasy szóstej ocen wyższych od niedostatecznej,

b)       przystąpienie do „sprawdzianu szóstoklasisty".

 

 

Rozdział XI

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

 

§ 54

1.        Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2.        Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę pozytywną tylko w przypadku, gdy rada pedagogiczna uwzględni pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

3.        Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauczania lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

 

§ 55

1.             Wnioski o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składa się w terminie 2 tygodni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

2.             Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później niż w drugim tygodniu po feriach zimowych i nie później niż w ostatnim tygodniu nauki danego roku szkolnego.

3.             Jeżeli uczeń nie stawił się w uzgodnionym terminie, o którym mowa w punkcie 5, na egzamin klasyfikacyjny dyrektor szkoły zobowiązany jest wyznaczyć kolejny termin egzaminu. Uczeń, który dwukrotnie nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonych wcześniej terminach bez usprawiedliwienia nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

4.             Egzamin, z informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.

 

 

§ 56

1.        Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne konstruuje narzędzie pomiaru (pytania, zadania, test egzaminacyjny), które wymaga pisemnej pozytywnej opinii innego nauczyciela szkoły danego lub pokrewnego przedmiotu. W przypadku rozbieżności w ocenie narzędzia pomiaru, opinię na wniosek przewodniczącego komisji wydaje specjalista z zakresu pomiaru dydaktycznego. Narzędzie pomiaru zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

2.        Narzędzie pomiaru musi zawierać typy zadań przewidziane w realizowanym programie nauczania.

 

 

§ 57

1.        Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego na ogólnych zasadach.

2.        Wynik egzaminu klasyfikacyjnego zatwierdza rada pedagogiczna.

3.        Od zatwierdzonego wyniku egzaminu klasyfikacyjnego nie przysługuje odwołanie.

4.        Sprawy nie uregulowane w niniejszym rozdziale rozstrzyga rada pedagogiczna.

 

 


 

Rozdział X

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

POPRAWKOWEGO

 

§ 58

1.        W klasie IV-VI uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał jedną ocenę niedostateczną, ma prawo zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych, indywidualnie rozpatrywanych przypadkach, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych w przypadku długotrwałej usprawiedliwionej absencji.

2.        Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego podejmuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów). Wniosek o egzamin poprawkowy składa się najpóźniej 3 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

3.        Termin egzaminu przypadający w ostatnim tygodniu letnich ferii wyznacza dyrektor szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) i uczeń zostają powiadomieni o tym terminie przez wychowawcę klasy.

 

 

§ 59

1.        Egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie zrealizowane treści kształcenia z danych zajęć edukacyjnych.

2.        Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej (chyba, że rada pedagogiczna postanowi inaczej) z wyjątkiem egzaminu z przedmiotów artystycznych, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.

3.        Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne konstruuje narzędzie pomiaru, które wymaga pisemnej pozytywnej opinii innego nauczyciela szkoły danego lub pokrewnego przedmiotu. W przypadku rozbieżności w ocenie narzędzia pomiaru, opinię na wniosek przewodniczącego komisji wydaje specjalista z zakresu pomiaru dydaktycznego.

4.        Narzędzie pomiaru zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

 

 

§ 60

1.        Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:

-     przewodniczący komisji - dyrektor szkoły lub wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel,

-     egzaminator- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

-     członek komisji- nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

2.        Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminator) na własną prośbę może być wyłączony z prac komisji. Wówczas decyzją dyrektora szkoły rolę egzaminatora przejmuje inny wyznaczony nauczyciel tej szkoły uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Dopuszcza się także powołanie do prac komisji innego nauczyciela zatrudnionego w innej placówce szkolnej, po porozumieniu z dyrektorem danej szkoły.

 

 

§ 61

Komisja egzaminacyjna w wyniku uzyskania przez ucznia pozytywnej oceny z egzaminu poprawkowego może podwyższyć końcoworoczną ocenę niedostateczną na dopuszczającą. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego komisja egzaminacyjna ma prawo pozostawić końcoworoczną ocenę niedostateczną.

 

 

§ 62

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dołącza się do arkusza ocen ucznia, drugi przechowuje się w aktach szkoły.

 

 

§ 63

1.        Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie uzyskuje promocji do klasy programowo wyższej, co jest równoznaczne z powtarzaniem klasy, z zastrzeżeniem punktu 2 niniejszego rozdziału.

2.        Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w cyklu kształcenia klas IV- V promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

 

 

§ 64

1.        Uczeń, który z ważnych, uzasadnionych oraz usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym zgodnie z punktem 3 niniejszego rozdziału, może zostać dopuszczony do egzaminu poprawkowego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, jednak nie później niż do końca września.

 

2.        Wynik egzaminu poprawkowego zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

3.        Od zatwierdzonego wyniku egzaminu poprawkowego nie służy odwołanie.

 

4.        Sprawy nie uregulowane w niniejszym rozdziale rozstrzyga Rada Pedagogiczna.

 

 

Rozdział XI

OGÓLNE ZASADY POPRAWIANIA OCEN CZĄSTKOWYCH,

ŚRÓDROCZNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH

 

§ 65

1.        Każdy uczeń ma prawo do poprawienia oceny nie satysfakcjonującej go, zarówno cząstkowej (za sprawdziany, klasówki testy, itp.) jak i klasyfikacyjnej (śródrocznej i końcoworocznej).

2.        Nauczyciel nie może, na prośbę ucznia, pozbawić go możliwości poprawienia cząstkowej oceny przez ponowne wyznaczenie zakresu treści do nauczenia oraz ich sprawdzenia. Do sprawdzenia powyższych treści służy dowolne narzędzie pomiaru. Termin poprawienia oceny nie satysfakcjonującej wyznacza nauczyciel. Uczeń uzyskuje możliwość poprawy oceny do 2 tygodni od dnia otrzymania nie satysfakcjonującej go oceny.

3.        Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną nauczycielowi do tygodnia od poinformowania o ocenie, nauczyciel ma obowiązek umożliwienia uczniowi poprawienie przewidywanej oceny niedostatecznej śródrocznej lub końcoworocznej, poprzez wyznaczenie zakresu treści do nauczenia i formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. Termin poprawienia oceny niedostatecznej śródrocznej wynosi 2 tygodnie od dnia poinformowania ucznia o proponowanej ocenie.

4.       Jeżeli, mimo przeprowadzenia sprawdzianu umożliwiającego poprawę, ocena nadal nie satysfakcjonuje ucznia, wówczas od ponownie proponowanej oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub końcowo-rocznej uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje wniesienie odwołania do dyrektora szkoły do 3 dni od czasu poinformowania ucznia o proponowanej przez nauczyciela oceny wynikającej z przeprowadzonego sprawdzianu poprawiającego.

5.       W przypadku wniesienia odwołania, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego rozdziału, Dyrektor Szkoły ustala termin egzaminu sprawdzającego. Nauczyciel przygotowuje zakres wymagań oraz informuje o nich ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

 

§ 66

1.        Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, ze roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

2.        W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję która:

1)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych;

2)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

3.        Termin sprawdzianu o którym mowa w ust.2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.        W skład komisji wchodzą:

1)   w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -jako przewodniczący komisji,

b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjna zachowania:

a)      Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)     pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e)      psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f)       przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

g)      przedstawiciel Rady Rodziców.

5.        Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w prac komisji na własną prośbę lub innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

6.        Ustalona przez komisje roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,

7.        Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)         skład komisji,

b)        termin sprawdzianu o którym mowa w ust. 2 pkt. 1,

c)         zadania (pytania) sprawdzające,

d)        wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)         skład komisji,

b)        termin posiedzenia komisji,

c)         wynik głosowania,

d)        ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.        Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustalonych odpowiedziach ucznia.

9.        Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

10.    Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

§ 67

1.        Nie przewiduje się egzaminu sprawdzającego na ocenę celującą.

2.        W arkuszu ocen ucznia nie odnotowuje się informacji o przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego.

3.        Sprawy nie ujęte w niniejszym rozdziale rozstrzyga Rada Pedagogiczna.

 

 

Rozdział XII

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

 

§ 68

1.        Począwszy od 2002 roku w klasie VI Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań.

2.        Sprawdzian ma charakter powszechny i jest obligatoryjny.

3.        Sprawdzian szóstoklasisty przeprowadzany jest w kwietniu każdego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

4.        Sprawdzian trwa 60 min.

 

§ 69

1.        Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, mają prawo przystąpić do sprawdzianu szóstoklasisty na warunkach i w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej uprawnionej poradni specjalistycznej. Powyższa opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian szóstoklasisty.

2.        Dla uczniów, o których mowa w punkcie 5 niniejszego rozdziału czas trwania sprawdzianu może być przedłużony maksymalnie do 30 min.

3.        W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4.        Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym nie przystępują do sprawdzianu szóstoklasisty.

 

 

§ 70

1.       Uczeń, który z przyczyn zdrowotnych bądź losowych nie przystąpił do sprawdzianu przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

2.       Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu szóstoklasisty w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza klasę szóstą szkoły podstawowej.

3.       W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

 

 

§ 71

1.        Zestawy do przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty zawierające zadania i kartę odpowiedzi nie są przez uczniów podpisywane imieniem i nazwiskiem. Umieszcza się na nich kod ucznia nadany przez komisję okręgową.

 

 

§ 72

1.        W celu zorganizowania sprawdzianu w szkole dyrektor komisji okręgowej powołuje Dyrektora Szkoły lub wskazanego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole na przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

2.        Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli uczących w danej szkole. W skład komisji mogą wchodzić także nauczyciele innych szkół.

3.        Do zadań przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy w szczególności:

1)    nadzorowanie przygotowania sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie z przepisami higieny i bezpieczeństwa pracy,

2)    ustalenie spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego składu zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach, w tym wyznaczenie przewodniczących tych zespołów,

3)    sprawdzenie nienaruszenia przesyłek zwierających zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz ich zabezpieczenie. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłek, przewodniczący zawiesza sprawdzian i niezwłocznie powiadamia o tym komisję okręgową,

4)    sprawdzanie ilości dostarczonych do szkoły zestawów zadań i kart odpowiedzi oraz zamieszczenia odpowiedniej informacji w protokole,

5)    poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu przed jego rozpoczęciem,

6)    nadzorowanie prawidłowego przebiegu sprawdzianu,

7)    przedłużenie czasu trwania sprawdzianu dla uczniów o których mowa w punkcie 5 niniejszego rozdziału,

8)    sporządzenie wykazu uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu, albo przerwali sprawdzian; niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu wykaz przekazuje dyrektorowi komisji okręgowej,

9)    zabezpieczenie po zakończeniu sprawdzianu zestawów zadań i kart odpowiedzi i niezwłoczne dostarczenie ich do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej,

10)  nadzorowanie prawidłowego zabezpieczania pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu.

 

 

§ 73

1.        Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.

2.        Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

3.        Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły i nie wpływa on na ukończenie szkoły.

4.        Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia może być udostępniona do wglądu.

5.        W pozostałych sprawach nie ujętych w niniejszym rozdziale mają zastosowanie przepisy określane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

 

Rozdział XIII

FORMY POMOCY W ZAKRESIE

ELIMINOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

 

§ 74

1.        Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełniania braków.

2.        Zasady pomocy wypracowują nauczyciele indywidualnie wraz z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 

§ 75

1.        Na bieżąco uczeń może otrzymywać pomoc ze strony nauczyciela na lekcji, zajęciach wyrównawczych.

2.        Uczeń może zostać objęty pomocą koleżeńską zwłaszcza przy przygotowywaniu się do lekcji. Pomoc koleżeńską nadzoruje wychowawca klasy.

3.        W ramach pracy biblioteki organizowane są zajęcia opiekuńczo-świetlicowe, w czasie których uczniowie otrzymują fachową pomoc, podczas odrabiania prac domowych ze strony pedagoga szkolnego i wychowawcy świetlicy.

4.        Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną otrzymaną z kartkówki, klasówki, sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem, na zasadach określonych w rozdziale XI niniejszego WSO.

 

 

§ 76

1.        Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej uprawnionej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

2.        Szkoła prowadzi system zespołów korekcyjno - kompensacyjnych w klasach I-III i zajęć wyrównawczych dla klas IV-VI, corocznie określanych w szkolnym planie nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania lub dodatkowych zajęć w ramach posiadanych środków finansowych.

3.        Uczeń skierowany przez nauczyciela na zajęcia wyrównawcze ma obowiązek czynnie w nich uczestniczyć.

4.        Wszelkie czynności i działania mające na celu zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów są odnotowywane w dokumentacji szkolnej.

 

 


 

Rozdział XIV

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O OSIĄGNIĘCIACH ICH DZIECI

 

§ 77

1.        Na nauczycielach ciąży obowiązek systematycznego gromadzenia informacji o pracy, osiągnięciach i postawach uczniów. Informacje te zamieszczone są w:

-   dziennikach lekcyjnych,

-   arkuszach ocen,

-   zeszytach korespondencji,

-   sprawozdaniach z odbytych konkursów, zawodów, imprez szkolnych,

-   zbiorze indywidualnych prac uczniów.

2.        Wychowawcy klas są zobowiązani do powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach uczniów w następujących formach:

-       zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami) co najmniej raz na kwartał,

-       konsultacje indywidualne inicjowane zarówno przez nauczyciela jak i rodzica (prawnego opiekuna) w czasie przerw między lekcyjnych, zebrań ogólnych itp.,

-       pisemne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i nieodpowiedniej ocenie zachowania ucznia na miesiąc przed klasyfikacją,

-       Dopuszcza się również telefoniczne powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów).

3.        Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na bieżąco wpisują do zeszytu korespondencji wszystkie oceny cząstkowe ucznia oraz uwagi o sukcesach i porażkach ucznia.

4.        Fakty powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach ich dzieci odnotowywane są przez wychowawców w dziennikach lekcyjnych.

 

 

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIA

 

Rozdział I

SKALA OCEN

§ 78

1.        Bieżącą, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali:

 

1) wzorowe                     -           wz

2) bardzo dobre               -           bdb

3) dobre                           -           db

4) poprawne                    -           pop

5) nieodpowiednie          -           ndp

6) naganne                       -           ng

2.    Uczniowie klas I-III otrzymują ocenę opisową.

 

 


 

Rozdział II

KRYTERIA OCENY  Z ZACHOWANIA

§ 79

1.        Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię Szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia. Jasne określenie kryteriów pozwala uniknąć nadmiernego subiektywizmu, dając jednocześnie uczniom możliwość przewidywania konsekwencji swoich zachowań.

2.        Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 

§ 80

Kryteria ocen z zachowania

1.        Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)             wywiązywanie się z obowiązków ucznia; wskaźniki:

a)        przygotowywanie do zajęć,

b)        frekwencja,

c)        przestrzeganie ustalonych terminów,

d)       wywiązywanie się z powierzonych i podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań,

2)             postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

wskaźniki:

a)        aktywne uczestnictwo w życiu klasy, szkoły i środowiska,

b)        pomoc w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,

c)        dbałość o estetykę pomieszczeń klasowych i szkolnych,

d)       pomoc kolegom zarówno w nauce, jak i innych sprawach życiowych,

3)             dbałość o honor i tradycje szkoły;

wskaźniki:

a)        właściwy stosunek do ceremoniału szkoły , symboli szkolnych i narodowych ,

b)        reprezentowanie szkoły na zewnątrz w imprezach kulturalnych, zawodach sportowych, konkursach itp.

 

4)             dbałość o piękno mowy ojczystej;

wskaźniki:

a)        kultura słowa i dyskusji,

b)        postawa nacechowana życzliwością do otoczenia,

c)        taktowny stosunek do otoczenia,

 

5)             dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

wskaźniki:

a)        przestrzega zasad bezpieczeństwa, zarządzeń, regulaminów, nie stwarza zagrożenia,

b)        prawidłowe reagowanie na wystąpienie zagrożenia,

c)        nie uleganie nałogom,

d)       postawa zachęcająca do naśladowania,

6)             godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

wskaźniki:

a)          szanowanie godności osobistej,

b)         szacunek dla swojej pracy, a także mienia publicznego i własności prywatnej,

c)          prawidłowe reagowanie na dostrzeżone przejawy zła,

d)         wykazywanie się uczciwością,

e)          stój szkolny, fryzura, ozdoby nie uchybiające godności człowieka,

 

7)             okazywanie szacunku innym osobom;

wskaźniki:

a)         szacunek dla poglądów i przekonań innych osób,

b)         szacunek dla pracy innych osób,

c)         szanowanie godności osobistej innych osób,

d)        lojalność w stosunku do innych osób, mówienie prawdy, nie obmawianie innych,

e)         okazywanie szacunku osobom starszym.

 

 

Aby otrzymać ocenę wzorową, dobrą lub poprawną uczeń musi spełniać wszystkie poniższe kryteria:

 

Wzorowa

 1. Osiąga maksymalne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości.

 2. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, usprawiedliwia nieobecności niezwłocznie po powrocie do szkoły.

 3. Zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia maksymalnie szybko.

 4. Poszerza wiedzę w kołach zainteresowań (w szkołach lub poza szkołą).

 5. Bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy.

 6. Jest inicjatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych.

 7. Wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów.

 8. Wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla młodszych, pomaga słabszym w nauce.

 9. Dba o estetyczny wygląd (swój i klasy).

 10. Reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach, przeglądach lub innych imprezach.

 

Bardzo dobra

1.      Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności.

2.      Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości.

3.      Chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz szkoły, klasy.

4.      Dba o mienie szkoły i klasy.

5.      Wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla kolegów (również z młodszych klas).

6.      Dba o estetyczny wygląd samego siebie, klasy i szkoły.

 

Dobra

 1. Regularnie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, zdarzyły się jednak nieusprawiedliwione nieobecności.

 2. Stara się osiągnąć dobre wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości.

 3. Podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz szkoły, klasy.

 4. Właściwie dba o mienie szkoły i klasy, nie zdarza mu się celowe niszczenie mienia szkoły.

 5. Kultura osobista nie budzi zastrzeżeń używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla kolegów (również z młodszych klas).

 6. Dba o własny estetyczny wygląd.

 

Poprawna

 

 1. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, jest przygotowany do lekcji.

 2. Prowadzi zeszyty przedmiotowe zgodnie z wymogami nauczycieli, na bieżąco odrabia prace domowe.

 3. Poodejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce.

 4. Jest kulturalny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły.

 5. Przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.

 6. Przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia szkoły i kolegów.

 7. Wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac.

 8. Usprawiedliwia nieobecności w szkole.

Nieodpowiednia

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który popełni jedno z poniższych wykroczeń:

 1. Często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, często utrudnia jej prowadzenie.

 2. Nie uzupełnia zaległości w nauce.

 3. Używa wulgarnych słów, kłamie.

 4. Nie wywiązuje się z powierzonych mu prac.

 5. Ma agresywny stosunek do kolegów, swoim zachowaniem zagraża innym.

 6. Niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów.

 7. Pali papierosy lub pije alkohol, lub używa bądź rozprowadza środki odurzające.

 8. Zdarzyła mu się kradzież lub wymuszanie pieniędzy.

 9. Nie usprawiedliwia nieobecności - maksymalna liczba nieusprawiedliwionych dni 2

 10. Nie przestrzega regulaminu szkoły - nie zmienia obuwia, śmieci (słonecznikiem, ogryzkami itp.), niszczy własne książki, ławkę przy której siedzi.

Naganna

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełni jedno lub kilka z poniższych wykroczeń:

 1. Notorycznie jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, często utrudnia jej prowadzenie.

 2. Nie uzupełnia zaległości w nauce, wagaruje.

 3. Lekceważy uwagi i polecenia nauczycieli, pracowników Szkoły oraz innych osób dorosłych.

 4. Używa wulgarnych słów, kłamie.

 5. Nie wywiązuje się z powierzonych mu prac.

 6. Ma agresywny stosunek do otoczenia, swoim zachowaniem zagraża innym, inicjuje bójki, prowokuje, zaczepia.

 7. Niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów.

 8. Pali papierosy lub pije alkohol, lub używa bądź rozprowadza środki odurzające.

 9. Zdarzyła mu się kradzież lub wymuszanie pieniędzy.

 10. Nie usprawiedliwia nieobecności - ma ponad 50 nieusprawiedliwionych godzin.

 11. Nie przestrzega regulaminu szkoły - nie zmienia obuwia, śmieci (słonecznikiem, ogryzkami itp.), niszczy własne książki, ławkę przy której siedzi.

 

Rozdział III

ZASADY I TRYB OCENIANIA

ORAZ ODWOŁYWANIA SIĘ OD OCENY Z ZACHOWANIA

 

§ 81

      Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy biorąc w szczególności pod uwagę:

-          opinie innych uczniów w klasie, (obowiązkowo),

-          opinie otrzymane od nauczycieli i innych pracowników szkoły, (obowiązkowo),

-          samoocenę ucznia, (obowiązkowo),

-          obserwacje własne.

Ustalenie oceny zachowania jest czynnością jawną, to znaczy odbywa się wobec całej klasy.

 

2.   Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

-          oceny zajęć edukacyjnych,

-          promocję do klasy programowo wyższej,

-          ukończenie szkoły.

 

3.   Oceny dydaktyczne nie mogą mieć wpływu na wysokość oceny zachowania ucznia.

 

 

§ 82

1.        Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Rada Pedagogiczna zatwierdza ocenę ustaloną przez wychowawcę.

2.        W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca ma wyłączne prawo do wnioskowania o zmianę wcześniej zatwierdzonej oceny zachowania ucznia, jeśli od dnia posiedzenia klasyfikacyjnego do dnia kończącego rok szkolny zaistnieje przyczyna uprawniająca go do wnioskowania o obniżenie oceny (rażące łamanie regulaminu szkoły).

3.        Wniosek o obniżenie zatwierdzonej oceny zachowania ucznia przyjmuje i zatwierdza rada Pedagogiczna.

4.        Wychowawca zobowiązany jest poinformować w formie ustnej lub pisemnej ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o fakcie i przyczynie zmiany oceny w terminie dwóch dni od dnia posiedzenia Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 83

1.        Uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania się od oceny ustalonej przez wychowawcę klasy, jeżeli nie zostały zachowane w pełni zasady oceniania. Odwołanie składa się w formie pisemnej w terminie 5 dni od daty powiadomienia o przewidywanej ocenie na ręce dyrektora szkoły. Odwołanie rozpatruje i ustala ostateczną ocenę wychowawca, po wysłuchaniu opinii Rady Pedagogicznej na posiedzeniu zatwierdzającym wyniki klasyfikacji.

 

 

§ 84

1.        Oceny z zachowania ucznia dokonuje się dwa razy w roku szkolnym przed zakończeniem I semestru i przed zakończeniem roku szkolnego.

2.        Wychowawca zobowiązany jest poinformować o propozycjach ocen zachowania ucznia niepóźniej niż 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3.        Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest w formie pisemnej poinformować ucznia i jego rodziców o nieodpowiedniej ocenie zachowania.

 

§ 85

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

1.        Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele są zobowiązani do systematycznego zaznajamiania rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów z WSO wraz z jego nowelizacją.

2.        Niniejsze WSO stanowi integralną część Statutu Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie.

3.        Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego dokumentu rozstrzyga Dyrektor Szkoły, a spory z udziałem dyrektora - organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 

 

DZIAŁ  IV   ORGANIZACJA SZKOŁY

 

Rozdział I

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

§ 86

1.        Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz ferii zimowych i letnich, przerw świątecznych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

§ 87

1.        Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji  szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania, planu finansowego oraz zarządzeń wydanych przez władze oświatowe.

2.        Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

3.        W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych określonych ramowym planem nauczania oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych.

 

 

§ 88

1.        Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno- wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.        Szczegółowy rozkład dzienny zajęć dla klas I - III ustala nauczyciel.

 

§ 89

1.        Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2.        W szkole prowadzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego dzieci  czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich.

3.        Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25 .

 

4.        Od 1 września 2009 r. dziecko pięcioletnie ma prawo do edukacji przedszkolnej.

5.        Od 1 września 2011 r. dziecko pięcioletnie ma obowiązek edukacji przedszkolnej.

6.        Obowiązek, ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

7.        Zasady rekrutacji dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do oddziału przedszkolnego:

a)     dyrektor informuje rodziców o przysługującym, im prawie objęcia dziecka pięcioletniego wychowaniem przedszkolnym,

b)     dyrektor informuje rodziców dziecka o prawie przyjęcia dziecka sześcioletniego do pierwszej klasy szkoły podstawowej,

c)     informacje przekazywane są na zebraniach ogólnych dla rodziców zorganizowanych na zakończenie I semestru, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach należących do obwodu szkoły oraz na stronie internetowej szkoły,

d)    po rozpatrzeniu wniosków, rodzic zostaje pisemnie lub telefonicznie poinformowany o decyzji przyjęcia lub nie dziecka do oddziału przedszkolnego,

e)     w przypadku ograniczonej liczby miejsc w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, niewydolnych wychowawczo, matek samotnie wychowujących dzieci, patologicznych.

8.        Od 1 września 2009 r, dziecko sześcioletnie ma prawo do nauki w klasie pierwszej.

9.        Od 1 września 2012 r. dziecko sześcioletnie ma obowiązek nauki w klasie pierwszej.

10.    Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

11.    Warunkiem przyjęcia do szkoły dziecka sześcioletniego jest:

a)      wniosek rodziców,

b)     wcześniejsze objecie dziecka rocznym wychowaniem przedszkolnym,

c)      dla dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnych pozytywna opinia poradni, psychologiczno - pedagogicznej,

d)     warunki organizacyjne szkoły,

e)      decyzja dyrektora

 

 

Rozdział II

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ

 

§ 90

 

1.        Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2.         Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy między lekcjami od 10 do 20 minut.

3.         Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w pkt. 2.

 

 

§ 91

1.        Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania, zgodnie z programem nauczania wybranym z zestawu programów dla danej klasy.

2.        W szkole tworzy się oddziały na podstawie przepisów w sprawie ramowego planu nauczania.

3.        Ze względu na warunki lokalowe szkoły, tj. wielkość sal lekcyjnych liczba uczniów w oddziale nie może przekroczyć trzydziestu.

4.        Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

5.        Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

6.        W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy , o których mowa w pkt. 5, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

7.        Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

 

§ 92

 

1.        Dopuszczalne jest tworzenie grup oddziałowych, międzyoddziałowych, między klasowych dla prowadzenia niektórych zajęć obowiązkowych, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, kół zainteresowań itp.

2.        Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 osób, a na zajęciach z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnych nie może przekraczać 12 osób.

 

 

§ 93

1.        Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcących nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między szkołą a zakładem kształcącym nauczycieli lub uczelnią wyższą.

 

 

§ 94

1.        Szkoła umożliwia dzieciom higieniczne spożycie wspólnego drugiego śniadania na bazie Przyniesionych przez nich produktów, zwłaszcza dla klas I - III.

 

 

§ 95

1.        Szkoła mieści się w jednym budynku i posiada do dyspozycji:

1)      trzy sale lekcyjne do kształcenia zintegrowanego,

2)      dwie sale do wychowania przedszkolnego,

3)      trzy sale lekcyjnych dla klas starszych,

4)      jedna sala komputerowa,

5)      bibliotekę z czytelnia i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,

6)      świetlicę,

7)      salę gimnastyczną ,

8)      szatnię.

 

2.        Szkoła posiada boisko szkolne poza terenem szkoły.

 

 

Rozdział III

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

§ 96

1.        W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

2.        Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice oraz inne osoby na zasadach określonych w statucie biblioteki.

3.        W pomieszczeniach biblioteki wyodrębnione są miejsca dające możliwość korzystania ze zbiorów na miejscu, ze sprzętu multimedialnego ( w tym zasobów internetowych).

4.        Godziny pracy biblioteki mają być tak wyznaczone, aby umożliwiały dostęp do jej zbiorów, internetu. czy sprzętu multimedialnego przed lekcjami, podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

 

§ 97

 

1.         W ramach etatu pracy biblioteki uczniowie pod opieką nauczyciela mogą korzystać z księgozbioru biblioteki, internetu, czytać prasę, odrabiać zadania domowe oraz otrzymywać pomoc dydaktyczno - wychowawczą.

 

2.        Szczegółową organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza określa regulamin biblioteki szkolnej stanowiący  Załącznik Nr 3 do statutu szkoły.

 

 

DZIAŁ  V   NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

Rozdział I

ZAGADNIENIA OGÓLNE

§ 98

1.   W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi

1)administracja: główna księgowa i sekretarz szkoły

2)obsługa : woźna szkolna, sprzątaczki, konserwator.

2.      Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

3.        Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania regulują odrębne przepisy .

 

 

Rozdział II

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

§ 99

 

1.        Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.        Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych oraz w czasie dyżurów na przerwach. Zobowiązuje to do takiego organizowania procesu dydaktycznego, w którym wyeliminowane są sytuacje patologiczne, np. pozostawienie samych uczniów w klasie, posługiwanie się niesprawnymi środkami dydaktycznymi, brak należytej opieki podczas zajęć na boisku szkolnym, itp.

 

 

§ 100

1.        Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego stosując różnorodne metody i środki dydaktyczne, upowszechniając nowości pedagogiczne, organizując innowacje i nowatorstwo pedagogiczne.

2.        Nauczyciel jest obowiązany starannie przygotowywać się do każdej jednostki lekcyjnej biorąc pod uwagę materiał nauczania oraz wiek i możliwości uczniów. Nauczyciel przygotowuje rozkłady materiałów nauczania, plany pracy wychowawcy, plany pracy organizacji uczniowskich, którymi legitymuje się podczas kontroli.

3.        Nauczyciel wykazuje dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny wychowując w tym duchu uczniów. W ramach możliwości wraz z uczniami i rodzicami wykonuje proste prace konserwatorskie, nawiązuje współpracę z zakładami pracy w celu podniesienia poziomu bazy.

4.        Do powinności nauczyciela należy wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. przez organizowanie wycieczek krajoznawczo-dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych, konkursów szkolnych, quizów, turniejów, imprez sportowych. Nauczyciel przygotowuje uczniów o szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach do konkurów przedmiotowych organizowanych przez ośrodki metodyczne.

 

 

§ 101

1.         W ocenie uczniów nauczyciel kieruje się bezwzględnie bezstronnością i obiektywizmem sprawiedliwie traktując wszystkich uczniów. Przestrzega przy tym zasad wynikających z regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Dla zbadania stanu wiedzy przeprowadza się sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych.

2.        W oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów nauczyciel udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych organizując pomoc koleżeńską, utrzymując ścisły kontakt z domem rodzinnym i udzielając wskazówek rodzicom, stosując indywidualizację na zajęciach lekcyjnych, obejmując ucznia zajęciami wyrównawczymi. W tym zakresie współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

 

§ 102

1.        Obowiązkiem nauczyciela jest stałe doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej. Sprzyja temu uczestnictwo w zespołach metodycznych i samokształceniowych, prowadzenie lekcji koleżeńskich, przygotowywanie referatów, artykułów do czasopism pedagogicznych, przeprowadzenie badań.

2.        Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych wyrażanej w różnych formach.

       Dyrektor Szkoły ma obowiązek umożliwić nauczycielowi uczestniczenie w zespołach samokształceniowych, metodycznych, konferencjach, sesjach naukowych itp.,

3.        Nauczycielowi rozpoczynającemu pracę dyrektor Szkoły przydziela opiekuna - nauczyciela o dłuższym stażu i osiągającego wysokie wyniki w procesie dydaktyczno - wychowawczym. Początkujący nauczyciel przygotowuje do każdej lekcji konspekt, który omawia z opiekunem lub Dyrektorem Szkoły.

       Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż Dyrektor Szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna.

-        zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w pkt 11, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

 

 

§ 103

 

1.      Nauczyciele uczący w naszej szkole tworzą zespoły:

-         kl.        I – III

-         kl.        IV- VI

-         zespół wychowawczy

2.        Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

3.        Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

4.        Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

 

 

§ 104

2.        Zadania zespołów nauczycielskich

1)        Zadania zespołu nauczycieli Oddziału Przedszkolnego i kl. I - III

-       współpraca przy tworzeniu rozkładów materiałów, planów wychowawczych, kalendarza imprez kl. I - III,

-       wspólne organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

-       wspólne organizowanie wycieczek dla kl. I - III,

-       ciągła, systematyczna współpraca w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych, wymiana doświadczeń, metod, sposobów dotyczących realizacji zadań nauczania zintegrowanego,

-       współpraca przy organizacji konkursów dla klas I – III.

-       przygotowanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;

2)        Zadania zespołu nauczycieli klas IV - VI

-       korelacja treści nauczania uwzględniona w rozkładach materiału nauczania z poszczególnych przedmiotów,

-       ustalenie szczegółowych kryteriów oceniania,

-       wypracowanie jednakowych sposobów badania wyników nauczania, wspólne ustalenie terminów sprawdzianów i klasówek, przemyślany zakup pomocy naukowych,

-       wspólne ustalenie i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych z uwzględnieniem podziału na przedmioty ścisłe i humanistyczne,

-       organizowanie wycieczek kilkudniowych wspólnie dla klas,

-       organizowanie wspólnych apeli, imprez,

-       na bieżąco przekazywanie informacji o postępach uczniów w poszczególnych klas.

 

 

Rozdział III

ZAKRES ZADAŃ WYCHOWAWCY

§ 105

 

1.        Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonym mu zespołem uczniowskim.

2.        Głównym zadaniem wychowawcy jest prowadzenie w powierzonej mu klasie planowej i systematycznej pracy zmierzającej do wytworzenia zespołu uczniowskiego świadomie współdziałającego z nauczycielami w pracy nad osiąganiem możliwie najwyższych wyników w nauczaniu i wychowaniu, przygotowaniem do życia w rodzinie i społeczeństwie.

3.        Podstawowym warunkiem realizacji tego zadnia jest bliższe poznanie uczniów, ich warunków domowych, rodziców.

4.        W celu ujednolicenia oddziaływania wychowawczego wychowawca działa w ścisłym kontakcie z nauczycielami uczącymi w danej klasie oraz z rodzicami mając na uwadze zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty, a w szczególności z Konwencji Praw Dziecka.

 

 

§ 106

1. Do obowiązków wychowawcy klasy należy:

1)      utrzymanie stałego kontaktu z nauczycielami uczącymi w klasie w celu zbierania bieżących informacji na temat postępów w nauce,

2)      zwracanie szczególnej uwagi na uczniów mających trudności w nauce, organizowanie kontaktów rodziców z nauczycielami, organizowanie pomocy koleżeńskiej,

3)      dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły,

4)      współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym w organizowaniu czytelnictwa,

5)      pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach kół zainteresowań pozaszkolnych i pozalekcyjnych i interesowanie się ich udziałem w różnych formach tych prac,

6)      współdziałanie z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania wszelkich problemów uczniów,

7)      kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami opartych na zasadach życzliwości, przyjaźni, tolerancji i demokracji,

8)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

9)      rozwijanie właściwej aktywności uczniów na terenie klasy i szkoły skierowanej na współrządzenie i współodpowiedzialność, rozwijanie inicjatyw i samodzielności,

10)  wywieranie wpływu na zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą, współdziałanie w tym zakresie z rodzicami,

11)  wdrażanie uczniów do dbałości o higienę osobistą i stan zdrowia, zapobieganie typowym chorobom cywilizacyjnym przy ścisłej współpracy z pielęgniarką szkolną i nauczycielami kultury fizycznej,

12)  utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami) uczniów poprzez organizowanie zebrań śródokresowych (minimum dwa w semestrze), wywiadówek, rozmów indywidualnych, odwiedzin w domu,

13)  współdziałanie z pedagogiem szkolnym w sprawie udzielania pomocy materialnej potrzebującym uczniom,

14)  organizowanie życia kulturalnego klasy: wyjazdy do kina, teatru, muzeum, wycieczki, imprezy klasowe i ogólnoszkolne itp..,

15)  ustalenie wspólnie z uczniami stosownie do ich potrzeb treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy ,

16)  współpraca ze wszystkimi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów (pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, lekarz i pielęgniarka i inni). Koordynatorem kontaktów wychowawców z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Strzegomiu jest pedagog szkolny.

 

 

Rozdział IV

ZAKRES ZADAŃ PEDAGOGA SZKOLNEGO

§ 107

1.   Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1)        rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów( warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych)

2)        analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

3)        udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom,

4)        organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

5)        podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

6)        działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

7)        kierowanie uczniów na badania w poradni pedagogiczno-psychologicznej,

8)        wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły.

2.        Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

3.        Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4.        W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny w szczególności:

 

1)        może przeprowadzać wywiady środowiskowe,

2)        może korzystać z dokumentów szkolnych,

3)        współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi i stosownie do potrzeb innymi placówkami.

 

 

Rozdział V

ZAKRES ZADAŃ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKOŁY

§ 108

1.        Sekretarz szkoły:

1)        Sekretarza szkoły cechuje:

-       dokładna znajomość zasad organizacyjno-porządkowych prowadzenia sekretariatu szkoły, przepisów, norm, regulaminów, zarządzeń i instrukcji itp. w zakresie zajmowanego stanowiska i wykonywanej pracy,

-       sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków, troska o ład i porządek miejsca pracy, poszanowanie przełożonych, uprzejmość i życzliwość w stosunku do nauczycieli, uczniów i interesantów oraz właściwa kultura życia codziennego.

2)        Bezpośrednim przełożonym sekretarza szkoły jest Dyrektor Szkoły.

3)        Czas pracy - 40 godzin tygodniowo.

4)        W czasie zajęć służbowych nie wolno oddalać się ze szkoły bez zezwolenia Dyrektora Szkoły.

5)        Sekretarza szkoły obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, p. poż., zachowania tajemnicy służbowej.

6)        Sekretarzowi szkoły można powierzyć funkcję kasjera.

2.    Główna księgowa:

1)      Do kompetencji głównego księgowego należy: prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na:

a)         zorganizowaniu, sporządzeniu, przyjmowaniu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

-   właściwy przebieg operacji gospodarczych,

-   ochronę mienia będącego w posiadaniu szkoły,

-       sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,

b)        bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiając:

-       terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

-       ochronę mienia będącego w posiadaniu szkoły oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

c)         nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości

2)      Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:

a)         wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji szkoły,

b)        zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę,

c)         przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)        zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

3)      Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji szkoły.

4)      Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a)         wstępnej, bieżącej i następnej kontroli,

b)        wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych oraz ich zmian,

c)         następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.

5)      Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Szkoły, dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

6)      Główna księgowa zobowiązana jest do przestrzegania przepisów BHP, p. poż., zachowania tajemnicy służbowej.

 

3.Woźna szkolna:

1)      woźna szkolna współpracuje z Dyrektorem Szkoły i pracownikami pedagogicznymi, dba o utrzymanie porządku w szkole i należytej dyscypliny pracy.

Do jej obowiązków należy:

sprzątanie rejonu wokół szkoły, obsługa alarmu, w okresie zimowym odśnieżanie chodników i wejść do budynków szkolnych, zgłaszanie uchybień, awarii przełożonemu, dozór nad kotłownią olej ową, drobne naprawy.

2)      Woźna szkolna winna cechować sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków, troska o ład i porządek oraz dbałość o należyty stan mienia szkolnego, poszanowanie przełożonych, uprzejmość i życzliwość w stosunku do nauczycieli, uczniów oraz właściwa kultura życia codziennego.

3)      Bezpośrednim przełożonym woźnej jest Dyrektor Szkoły.

4)      Czas pracy woźnej- 40 godzin tygodniowo.

5)      W czasie zajęć służbowych woźnemu nie wolno oddalać się ze szkoły bez zezwolenia dyrektora szkoły lub osoby do tego upoważnionej.

6)      Woźna szkolna zobowiązana jest do przestrzegania przepisów BHP, p. poż., zachowania tajemnicy służbowej.

7)      Sprzątanie sali gimnastycznej

4.Sprzątaczki:

 

1)      Do obowiązków sprzątaczek należy:

a)         sprzątanie codzienne wyznaczonego rejonu po zakończeniu zajęć lekcyjnych,

b)        sprzątanie okresowe (pastowanie, dezynfekcja, mycie okien, sprzątanie po remontach),

c)         sprzątanie szkoły podczas ferii i wakacji (generalne sprzątanie sal lekcyjnych, innych pomieszczeń szkolnych nie należące do rejonu ),

d)        sprzątanie sali gimnastycznej.

2)      Sprzątaczkę winna cechować sumienność i punktualność w wykonywaniu swoich obowiązków, dbałość o należyty stan mienia szkolnego, poszanowanie przełożonych, uprzejmość i życzliwość w stosunku do nauczycieli i uczniów i właściwa kultura życia codziennego.

3)   Bezpośrednim przełożonym sprzątaczki jest Dyrektor Szkoły,

4)   Czas pracy sprzątaczki - 40 godziny tygodniowo,

5)   W czasie zajęć służbowych sprzątaczce nie wolno oddalać się szkoły bez zezwolenia dyrektora szkoły lub osoby do tego upoważnionej.

6)   Sprzątaczka zobowiązana jest do przestrzegania przepisów BHP, p. poż., zachowania tajemnicy służbowej.

 

5.Konserwator

1)      konserwator współpracuje z woźną szkolną i Dyrektorem Szkoły, który jest jego bezpośrednim przełożonym.

2)      do obowiązków konserwatora należy wykonywanie drobnych napraw, usuwanie drobnych awarii, konserwacja sprzętu szkolnego,

3)      konserwatora winna cechować sumienność w wykonywaniu obowiązków, troska o przełożonych, uprzejmość i życzliwość w stosunku do nauczycieli, uczniów oraz właściwa kultura życia codziennego,

4)      czas pracy 3/4 etatu 6 godzin przez 5 dni w tygodniu,

5)      konserwator zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, p.poz., zachowania tajemnicy służbowej.

 

 

DZIAŁ  VI   UCZNIOWIE SZKOŁY

 

Rozdział I

OBOWIĄZEK SZKOLNY

§ 109

1.        Szkoła prowadzi oddział przedszkolny, w którym realizowany jest obowiązek wychowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich.

Od 1 września 2011 r. dziecko pięcioletnie ma obowiązek przedszkolnej.

2.        Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat od 1 września 2012 r. kiedy kończy 6 lat i trwa do ukończenia klasy szóstej.

3.      Obowiązek szkolny trwa nie później niż do 18 roku życia.

 

 

§ 110

 

1.        Szkoła prowadzi zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok przed rozpoczęciem wypełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

2.        Zasady i tryb przeprowadzania zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego i do klasy I określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami oddziału przedszkolnego oraz klas I - III na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

 

 

§ 111

1.        W stosunku do wszystkich uczniów kontrolowana jest realizacja obowiązku szkolnego i w pierwszym rzędzie egzekwuje się obowiązek systematycznego uczęszczania uczniów do szkoły.

2.        Z rodzicami uczniów nie uczęszczających systematycznie na zajęcia lekcyjne Szkoła utrzymuje ścisły kontakt.

3.        Wobec rodziców uczniów, którzy nie spełniają obowiązku szkolnego stosuje się postępowanie administracyjne przewidziane odrębnymi przepisami.

 

 


 

Rozdział II

REGULAMIN SZKOŁY

§ 112

1.        Szkoła posiada regulamin, który szczegółowo określa prawa i obowiązki ucznia, rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.

 

 

§ 113

      Regulamin Szkoły określa prawa i obowiązki uczniów w kontekście praw człowieka i Konwencji Praw Dziecka. Jest dla nich gwarancją, której przestrzegania mogą oczekiwać ze strony nauczycieli, a jednocześnie zbiorem zobowiązań, z których wykonywania są rozliczani. Regulamin jest częścią zobowiązań i praw obowiązujących całą społeczność szkolną.

Uczniowie mają prawo do:

1.    Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole.

2.    Poszanowania swej godności i dobrego imienia.

3.    Rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce.

4.    Rozwijania zdolności i zainteresowań.

 

1.   Samorząd uczniowski

1)      Uchwalenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego,

2)      Demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,

3)      Pomocy organizacyjnej i merytorycznej ze strony wychowawcy i opiekuna Samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji.

2.   Lekcja

1)        Znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz zrozumiałego przekazu treści lekcji,

2)        Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

3      Sala lekcyjna

1)        Udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą.

 

4.      Odpoczynek

1)        Odpoczynku podczas przerwy

5.    Prace domowe

1)        Uwzględnienia przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości,

2)        Ukierunkowania przez nauczyciela jak odrabiać zadania domowe.

6.  Zeszyt przedmiotowy

l)     Ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt.

Uczniowie mają obowiązek:

1.      Przestrzegania prawa szkolnego

2.      Chronienia własnego życia i zdrowia

3.      Przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych

4.      Stosowania się do zasad kultury współżycia kolegów, nauczycieli i innych osób

5.      Dbanie o ład i porządek szkoły oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd.

1.        Samorząd Uczniowski

1)        Traktowania wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego z całą powagą,

2)        Traktowania powierzonych funkcji w Samorządzie z pełną odpowiedzialnością

3)        Respektowania uchwał władz Samorządu.

2.   Lekcja

1)             Punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia.

2)             Aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych.

3)             Uzupełnianie braków wynikających z absencji.

3.   Sala lekcyjna

1)        Pozostawieniu sali lekcyjnej w nienagannym porządku.

2)        Dbanie o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe.

3)        Niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

 

4.   Odpoczynek

1)        Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

2)        Dbania o kulturę zachowania i kulturę języka.

3)        Zachowanie zasady higieny osobistej i higieny otoczenia.

5.   Prace domowe

1)        Starannego i sumiennego odrabiania prac domowych.

2)        Kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu w którym zostały zadane.

6.    Zeszyt przedmiotowy

1)        Starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli.

 

 

§ 114

Procedury lekcyjne

1.        Zachowanie w czasie lekcji:

1)        Po usłyszeniu dzwonka uczniowie zajmują swoje miejsca w ławkach.

2)        Nauczyciel wchodzi do klasy uczniowie wstają i następuje powitanie

3)        Nauczyciel sprawdza obecność.

4)        Uczeń spóźniony po wejściu do klasy usprawiedliwia swoje spóźnienie lub usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji, jeżeli tak zdecyduje nauczyciel.

5)        Uczeń odpowiada z ławki siedząc, wstaje do odpowiedzi przy tablicy (mapie itp.).

6)        Nie je się podczas lekcji, nie pije, nie żuje gumy.

7)        Nie trzyma się na ławce butelek, ciastek itp. nie będących pomocami do danej lekcji.

8)        Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła - wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.

9)        Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.

10)    Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontroluje nauczyciel prowadzący lekcję.

11)    Podczas zastępstw za nieobecnego nauczyciela prowadzona jest lekcja przedmiotu, który jest w planie lub inne zajęcia edukacyjne.

12)    Uczeń, który często nie odrabia zadań domowych może być pozostawiony po lekcjach w czytelni biblioteki pod opieką nauczyciela celem uzupełnienia braków.

13)    Rodzice o fakcie pozostawienia ucznia po lekcjach powiadamiani są wcześniej w zeszycie korespondencji, jeżeli nie wyrażają zgody, dokonują odpowiedniego wpisu do zeszytu.

14)    Pozostawienie ucznia po lekcjach nie może przekraczać dwóch godzin lekcyjnych.

 

 

§ 115

Nieobecności

1)        Rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w zeszycie korespondencji - formę zeszytu ustala wychowawca z rodzicami.

2)        Zeszyt korespondencji opieczętowany pieczątką szkoły zawiera pełne dane ucznia (data urodzenia, pesel, kasa chorych, adres zamieszkania i zameldowania oraz telefon domowy i telefony do rodziców).

3)        W przypadku zgubienia zeszytu korespondencji rodzic (prawny opiekun) kontaktuje się z wychowawcą, który odnotowuje ten fakt w zeszycie wychowawczym i podejmuje decyzję o sporządzeniu nowego zeszytu korespondencji, w którym odnotowuje zgubienie poprzedniego.

4)        Usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności.

5)        Uczeń ma miesiąc na usprawiedliwienie nieobecności, po miesiącu od powrotu ucznia do szkoły nieobecności nie będą usprawiedliwiane.

6)        Ucznia podczas zajęć może zwolnić, na wniosek rodziców, wychowawca klasy lub nauczyciel, z którego lekcji uczeń ma być zwolniony.

7)        Zwolnienie ucznia z lekcji wf musi zawierać zapis o zwolnieniu do domu, w przeciwnym przypadku uczeń pozostaje na lekcji, lecz nie ćwiczy.

8)        O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.

9)        Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, przebywają w tym czasie w czytelni.

 

 

§ 116

Strój szkolny

 

1)        Dozwolona jest skromna biżuteria noszona przez dziewczęta (małe kolczyki, jeden pierścionek, mały wisiorek).

2)        Nie dozwolony jest makijaż, farbowanie włosów, malowane paznokcie.

3)        W dni deszczowe, oraz w okresie nakazanym zarządzeniem dyrektora, uczniowie zmieniają obuwie na lekkie obuwie sportowe (typu adidasy, trampki, tenisówki) lub sandały.

 

 

§ 117

Savoir-vivre

1)        Uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie nie trzyma rąk w kieszeniach.

2)        W wąskich przejściach (np. drzwi wejściowe) przepuszcza osoby dorosłe.

3)        W budynkach szkoły nie nosi się nakryć głowy.

4)        W szkole nie używa się wulgaryzmów.

5)        Nie bije się.

6)        Nie przynosi się do szkoły niebezpiecznych zabawek.

7)        Nie przynosi się do szkoły dużych sum pieniędzy, wartościowych przedmiotów.

 

 

§ 118

Oceny i sprawdziany

1)        Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu.

2)        Ma też prawo znać wszystkie swoje oceny.

3)        O ocenach informuje nauczyciel - uczeń nie ma wglądu do dziennika.

4)        Na tydzień przed końcem semestru a w przypadku oceny niedostatecznej na trzy tygodnie przed końcem semestru uczeń ma prawo znać proponowaną ocenę.

5)        Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki, czyli najwyżej 15 - minutowego sprawdzianu z ostatniego tematu. Nie ma ograniczeń co do ilości tych sprawdzianów.

6)        Nauczyciel zapowiada klasówkę co najmniej na tydzień przed terminem, określając dokładnie zakres materiału oraz wpisując ołówkiem tę informację do dziennika.

7)        W ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną klasówkę, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.

 

 

§ 119

Kary i nagrody

1.Nagrody

 

Nagrody przyznawane są uczniom za rzetelną naukę, pracę na rzecz klasy i szkoły, wzorowe zachowanie, wybitne osiągnięcia, dzielność i odwagę: Rodzaje nagród:

1)        Pochwała na forum klasy;

2)        Pochwała na forum szkoły;

3)        List pochwalny do rodziców;

4)        Przyznanie dyplomu lub nagrody rzeczowej;

5)        Odnotowanie osiągnięć na świadectwie szkolnym;

6)        Przyznanie świadectwa z wyróżnieniem wg ustalonych przez MEN kryteriów;

7)        Przyznawanie tytułu wzorowego ucznia przez radę pedagogiczną;

8)        Odnotowanie osiągnięć w gazecie szkolnej;

 

2.Kary

 

Za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły uczeń może być ukarany:

1)             Upomnieniem wychowawcy;

2)             Naganą wychowawcy na forum klasy z wpisem do zeszytu korespondencji;

3)             Naganą dyrektora szkoły;

4)             Zawieszeniem przez Dyrektora prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;

5)             Zawieszeniem prawa do reprezentowania Szkoły;

6)             Przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty

 

 

§ 120

Inne ważne ustalenia

 

1)             W czasie zajęć szkolnych (lekcje i przerwy) uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu Szkoły.

2)             Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń Szkoły w czasie wolnym od zajęć, w uzgodnionym terminie, o ile znajdują się pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez Dyrektora.

3)             Zasady korzystania z biblioteki określa odrębny regulamin.

 

 

Podsumowanie

Wychowanie w szkole wymaga wsparcia ze strony domu rodzinnego ucznia. Tak jak nauczyciele podejmujący pracę w szkole zobowiązują się do przestrzegania jej zasad, tak rodzice posyłając dzieci do konkretnej szkoły akceptują jej program i zasady w niej obowiązujące.

 

Jednolite rozumienie zadań wychowawczych musi zmierzać do stworzenia właściwego klimatu wokół procesu wychowania.

Przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie winno przyczynić się do wychowywania w takim właśnie klimacie.

 

 

§ 121

1.    Z Regulaminu Szkoły oraz zarządzenia MEN i S odnośnie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów wypływają kryteria oceny zachowania ucznia, które umieszczone są w WSO w§ 82

 

 

§ 122

1.        W stosunku do wszystkich uczniów kontrolowana jest realizacja obowiązku szkolnego i w pierwszym rzędzie egzekwuje się obowiązek systematycznego uczęszczania uczniów do szkoły.

2.        Z rodzicami uczniów nie uczęszczających systematycznie na zajęcia lekcyjne szkoła utrzymuje ścisły kontakt.

3.        Wobec rodziców uczniów, którzy nie spełniają obowiązku szkolnego, stosuje się postępowanie administracyjne przewidziane odrębnymi przepisami.

 

 

§ 123

1.        Szkoła określa własny ceremoniał szkolny, na który składają się:

a)      uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

b)     pasowanie na ucznia,

c)      pożegnanie absolwentów,

d)     apele okolicznościowe.

 

 

DZIAŁ  VII   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 124

 

1.   Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami:

1)      Podłużnej o brzmieniu

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W STARYM JAWOROWIE

Stary Jaworów 38, 58-140 Jaworzyna Śl.

Tel. 8588-159

Regon 001227042 NIP 884-21-16-753

2)      Okrągłej dużej z godłem państwa i napisem w otoku:

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W STARYM JAWOROWIE

3)      Okrągłej małej z godłem państwa i napisem w otoku:

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W STARYM JAWOROWIE

2.   Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 125

 

1.    Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2.        Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

3.    Załączniki stanowią integralną część Statutu.

§ 126

 

1.        Dyrektor zapewnia możliwości zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

 

§ 127

 

1.        Organy szkolne współpracują ze sobą dla dobra szkoły.

2.        Wszelkie spory między organami szkoły, organami a pracownikami lub pracownikami rozwiązuje Dyrektor Szkoły.

3.        Spory z udziałem Dyrektora rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 128

 

1.        Statut wchodzi w życie ………………………..

 

 

WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO STATUTU SZKOŁY

 

Nr 1. Program Wychowawczy Szkoły

Nr 2. Program Profilaktyczny Szkoły

Nr 3. Regulamin biblioteki szkolnej.